Непризнати и делумно признати држави

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување
     Земјите-членки на ОН не се признати од најмалку една земја-членка на ОН      Земји кои не се членки на ОН признати од најмалку една земја-членка на ОН      Земји кои не се членки на ОН, признати само од земји кои не се членки на ОН      Земји кои не се членки на ОН без признавање

Непризнаени и делумно признати држави [а] се политики кои се прогласиле себеси за суверени држави и имаат такви знаци на државност како присуство нанаселение , контрола врз територијата, систем на владеење (вклучувајќи раководство, власти, често вооружени сили) и права (вклучувајќи го уставот и другите организациски документи), но во исто време немаат дипломатско признавање [1] , а нивната територија, по правило, се смета од страна на земјите- членки на ООН како под суверенитет на една или повеќе членки на ОН. држави[5] . Непризнаените и делумно признаените држави може да се карактеризираат со држави кои не ги признаваат и/или меѓународни организации како сепаратистички формации, отцепени региони или окупирани територии [6] .

Честопати овие политики се обединети со општиот концепт на „ непризнати држави[a] , но таквата ознака не е целосно точна во случаи кога таквата политика добила одредено дипломатско признание (иако незначително) - во врска со ова, постои избор од категоријата делумно признати држави[7] , кои вклучуваат политики кои не се членки на ОН, но се признати како држави од некои членки на ОН [8] [9] (иако постои потесна дефиниција за овој концепт [9] ) , на тој начин, нивното учество во меѓународните односи е ограничено од правната област на оние кои ги признаваат нивните држави.

Иако Обединетите нации како такви немаат право да признаваат или отфрлаат држави [10] , членството во ОН во современиот систем на меѓународни односи стана најважниот симбол на универзалното признавање на државноста, еден вид „златен стандард“ на меѓународната легитимност [11] [б] . Во исто време, државата може да се смета за меѓународно призната дури и кога е надвор од редовите на земјите-членки на ОН (какоШвајцарија пред 2002 година) [13] . Дополнително, голем број земји-членки на ОН [в] не се признати од некои други земји-членки на ОН [15] .

Непризнаените држави треба да се разликуваат од виртуелните држави - ентитети прогласени од држави, кои, сепак, ги немаат потребните карактеристики на држави.

Појавата на непризнаени и делумно признати држави

Главниот начин на појава на непризнати и делумно признати држави е еднострано (т.е. против волјата на централните власти на државата) одвојување од државата на дел од нејзината територија [16] . Потребните елементи за постигнување на отцепување вклучуваат присуство на посебна заедница која се заканува да се отцепи од државата на која и припаѓа, географската територија во која сепаратистите имаат намера да прогласат посебна држава, присуството на политичко раководство во оваа група, говорејќи надвор со сепаратистички барања и организирање акции насочени кон отцепување на територијата, како и несогласување на оваа заедница со владејачкиот поредок во земјата, мотивирајќи ја да се залага за соодветни промени. Времето може да биде дополнителен фактор: сепаратистите претпочитаат да ја започнат борбата за отцепување во услови на слабост на централната власт на државата (особено за време на акутна внатрешно-политичка борба во неа). Како по правило, сепаратистите наидуваат на отпор од центарот, кој се обидува да ја зачува државата во нејзината поранешна форма, вклучително и со употреба на вооружена сила (што, сепак, може да биде одговор на акциите на сепаратистите). Посебен случај на некоординирано отцепување е отфрлањето од страна на странска држава на територијата на друга држава, со создавање на нова покровителска (или дури и марионетска ) држава на окупираната територија; таквите формации (поради нивното „ агресивно потекло“) се соочуваат со речиси несовладливи тешкотии во добивањето признавање [17] - како и другите формации генерирани како резултат на „незаконски чин“ (особено, меѓу „генеричките дефекти“ на сецесионистичките држави, кои особено го попречуваат нивното признавање вклучува, покрај надворешната агресија, и дискриминаторски политики [18] , како во случајот со Родезија ).

Иако најчесто отцепувањето е насочено конкретно кон формирање на независна држава, во некои случаи независноста не е цел сама по себе: на пример, некои заедници бараат да се отцепат од една држава за да се приклучат на друга [19] .

Како и самото право на самоопределување , отцепувањето е многу контроверзен чин. Тоа може да се толкува и како „ослободување од тиранијата“ и како навлегување во интегритетот на меѓународно призната држава. Во случајот на современите самопрогласени држави, меѓународната заедница генерално се придржува до претпоставката дека нивното прогласување не беше оправдана „борба за ослободување“, туку неоправдано нарушување на интегритетот на другите држави [17] . Според тоа, сепаратистите се соочуваат со исклучително сериозни проблеми во нивните обиди да добијат меѓународна поддршка за нивната кауза [20] .

Заедно со самопрогласените држави со сепаратистичко потекло, постојат и „спорни држави кои не се отцепуваат“, кои - дури и ако има одредено признавање - не се сметаат за одвоени од „големата земја“ [21] . Така, на крајот на граѓанската војна во Кина , беше прогласена Народна Република Кина , но како резултат на војната, нејзината контрола беше воспоставена не над цела Кина, туку над нејзиниот континентален дел, додека Тајван и голем број на соседните острови останаа под контрола на Република Кина , која ја претставуваше Кина во ОН до 1971 година , а потоа всушност беше делумно призната држава. И двете влади се гледаат себеси како влади на цела Кина, а противникот се смета за „бунтовнички територии“ [22] ; всушност, во овој случај, прашањето не е толку за признавањето на државата колку за признавањето на владата , иако во случај на директно прогласување независност од Кина, Тајван би станал класична, „сецесионистичка контроверзна држава . Исто така, Арапската Демократска Република Сахара и Државата Палестина се несецесионистички спорни држави [21] .

Својства на непризнаени и делумно признати држави

Пред сè, непризнаените и делумно признаените држави имаат територија [23] , чии граници се границите во кои се остварува моќта на владата [24] . Границите на оваа територија не мора да бидат „конечно решени“ [d] , но овие граници (во секој случај, нивниот статус [д] ) се контроверзни од еден фундаментален аспект: бидејќи државноста на овие политики не е призната, соодветно. , нивните граници не се признаваат како законско и легитимно разграничување со други држави, напротив, територијата на непризнаените и делумно признаените држави нашироко се смета за составен дел на меѓународно признатите држави [23] .

Покрај тоа, непризнаените и делумно признаените држави имаатнаселение . Во исто време, од една страна, нашироко се верува дека присуството на население на одредена територија не е доволно и дека владата на самопрогласена држава треба да дојде на власт врз основа на „локален потенцијал“ и „ имаат поддршка од народот“ (иако овој критериум не претпоставува никаква поддршка одвојување на целото население на територијата, ниту присуство на демократски систем во самопрогласената држава) [25] . Од друга страна, постои мислење дека прашањето за поддршката на населението за отцепување од голема земја „е повеќе од политичка отколку правна природа“ [23] .

Владите на непризнаените и делумно признаените држави може добро да го исполнат критериумот на ефективност во однос на контролата врз нивната територија и нејзиното население, но нивното право да управуваат исто така не е признаено, што директно произлегува од непризнавањето на нивната декларирана државност; имајќи вистинска, „емпириска“ државност, спорната држава нема „правна државност“ обезбедена со надворешно признавање. [26] По дефиниција, суверенитетот (независноста [27] ) на непризнаените и делумно признаените држави е контроверзен. Како по правило, тие имаат целосен внатрешен суверенитет, се извлекоа од „надворешното“ уставно поле и ја консолидираа оваа независност во нивните устави, но меѓународно признатите држави го оспоруваат нивното право да создаваат и одржуваат свои институции на моќ, одвоени од првобитните држави. . [28] .

Покрај тоа, честопати барањето за „ефикасност“ се поврзува не само со способноста на самопрогласената влада да ги контролира своите работи, туку и така што таа навистина го прави тоа , односно има вистинска независност. Отсуството на такво (најчесто во случај на создавање самопрогласена влада како резултат на надворешна агресија, но и во други случаи на марионетска држава или обезбедување на имагинарна независност од страна на „поранешната“ метропола, во што „поранешниот“ суверен всушност ја задржува својата моќ над него), како што е наведено погоре , е значајна пречка за признавањето на територијата како независна држава. [29]

Непризнаените и делумно признаените држави обично имаат способност и желба да влезат во стандарден сет на односи со полноправни држави, но тие, со нивното непризнавање, не им даваат можност целосно да учествуваат во таквите [30] .

Непризнавањето на државата може да се манифестира не само на дипломатски план: познат е случајот кога судот на друга држава, при донесувањето на одлука, повлекол од фактот дека непризнаената држава законски не постои, што довело до соодветна логика кога се анализира прашањето, кое се однесуваше исклучиво на односите меѓу стопанските субјекти [31] ... Пасошите на непризнаените држави, исто така, по правило не се документи со кои се дозволува посета на земјите-членки на ОН. Во исто време, постојат случаи кога, без признавање на независноста, призната држава признава одредени документи издадени во согласност со законодавството на непризнаена држава [32] , вклучувајќи ги пасошите [33] , како и правното лице на правните лица регистрирани таму [32] .

Непризнаени и делумно признати состојби на нашето време

Република Нагорно-Карабах , Приднестровската Молдавска Република и Сомалиланд не се признати од ниту една земја-членка на ОН, но често се сметаат во литературата дека ги исполнуваат критериумите за државност [34] , бидејќи непризнаените држави може да се сметаат и за Народна Република Доњецк и Народна Република Луганск , иако во случајот со републиките на податоци, степенот на „локално потекло“, често изнесен како критериум за статусот на непризнаена држава, е контроверзен [35] . Делумно признати држави вклучуваат сецесионистичка (формирана како резултат на еднострано отцепување) Турска Република Северен Кипар , Република Косово , Република Абхазија и Република Јужна Осетија [36] и несецесионистичка Република Кина , држава Палестина , Арапска Демократска Сахара Република [37] .

Список на држави со ограничено дипломатско признавање

Земјите-членки на ОН со ограничено дипломатско признавање

година на независноста самоиме на државата популација Непрепознаен
1948 година

Знаме на Израел.svg

Држава Израел
9,2 милиони Не е призната од 19 земји-членки на ОН: Алжир , Авганистан , Бангладеш , Брунеи , Џибути ,Индонезија , Ирак , Иран , Јемен , КПРК , Коморите , Кувајт , Либан , Либија , Малезија , Пакистан , Саудиска Арабија , Сирија , Сомалија
1949 година

Знаме на Кина.svg

Народна Република Кина
1.411,8 милиони Не е призната од 14 земји-членки на ОН кои ја признаваат Република Кина : Белизе , Хаити , Гватемала , Хондурас , Маршалските Острови , Науру , Никарагва , Палау , Парагвај , Свети Винсент и Гренадини , Свети Китс и Невис , Света Луција , Тувалу , Есватини, како и Ватикан
1948 година

Знаме на Северна Кореја.svg

Демократска Народна Република Кореја
25,9 милиони Не признати од Јужна Кореја , Франција [38] и Јапонија [39]
1948 година

Знаме на Јужна Кореја.svg

Република Кореја
54,8 милиони Нема признавање од КНДР
1960 година

Знаме на Кипар.svg

Република Кипар
1,3 милиони не е призната од Турција [40] [41]
1990 година

Знаме на Ерменија.svg

Република Ерменија
3 милиони Не признати од Пакистан [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

Делумно признати држави

Контрола на декларираната територија

година на независноста самоиме на државата популација хронологија на настаните
1983 година

Знаме на Турската Република Северен Кипар.svg

Турска Република Северен Кипар
0,3 милиони Од 1983 година - Турската Република Северен Кипар , прогласена по инвазијата на турските вооружени сили на Кипар во 1974 година , ја прогласи својата независност на 15 ноември 1983 година . На 1 мај 2004 година, територијата на ТРСК беше формално инкорпорирана во Европската Унија како дел од Република Кипар . Признаена само од Турција , со која одржува дипломатски односи. Сите други земји-членки на ОН ја сметаат територијата на Северен Кипар како дел од Република Кипар , незаконски окупирана од Турција [49] [50] .
1991 година

Знаме на Јужна Осетија.svg

Република Јужна Осетија
0,06 милиони Од 2008 година - Република Јужна Осетија - според уставот на Грузија, територијата на Јужна Осетија е дел од неколку региони на Грузија. 21 декември 1991 година ја прогласи својата независност [51] , која од 2008 година е призната од 5 земји - членки на ОН . Другите земји-членки на ОН не ја признаваат независноста на Јужна Осетија. Грузија ја смета Јужна Осетија како дел од нејзината територија нелегално окупирана од Русија.
1994 година

Знаме на Абхазија.svg

Република Абхазија
0,25 милиони Од 2008 година - Република Абхазија , според уставот на Грузија , е автономна република во рамките на оваа држава ; од усвојувањето на уставот на 26 ноември 1994 година [52] - републиката се прогласи за суверена држава и субјект на меѓународното право. Од 2008 година, државната независност на Абхазија е призната од 5 земји - членки на ОН . Другие государства — члены ООН не признают независимость Абхазии. Грузия рассматривает территорию Абхазии как часть своей территории, незаконно оккупированную Россией.

Контролирующие часть заявленной территории

год провозглашения независимости самоназвание государства население хронология событий
1947

Flag of Azad Kashmir.svg

Азад Джамму и Кашмир
4,1 млн С 1947 года — Свободное государство (Свободный штат) Джамму и Кашмир провозглашёно в октябре 1947 года в знак протеста против махараджиХари Сингха , желавшего сохранения независимости княжества Джамму и Кашмир и выступавшего против его присоединения к Пакистану , но в результате подписавшего договор о присоединении к Индии . Согласно позиции, выраженной с подачи Великобритании в официальных документах ООН того времени, штат Джамму и Кашмир — единая суверенная территория, принадлежность которой к Индии или Пакистану (или независимость) должна определяться плебисцитом. Свободный Кашмир признаётся независимым только Пакистаном [53] , но до того, как на всей заявленной территории штата будет проведён референдум (как интерпретируется властями Пакистана термин плебисцит ), фактически это признание сводится лишь к праву на независимость , а не к существованию реального государства. В рамках же пакистанского административного деления существует самоуправляемая единица Азад Кашмир, территория которой значительно сокращена, в неё не входят ни территории в зоне контроля Индии , ни территории вдоль границы с Афганистаном (имевшие в Кашмире особый статус до раздела Индии , см. Агентство Гилгит [en] ). В индийской интерпретации термин плебисцит не обязательно означает именно референдум, но и голосование народных представителей: таким образом подтверждением суверенитета Индии над Кашмиром, по мнению её властей, является голосование в местном совете в 1957 году по вопросу принятия конституции штата Джамму и Кашмир.
1912

Flag of the Republic of China.svg

Китайская Республика
23,6 млн С 1912 годаКитайская Республика , контролирующая остров Тайвань и несколько небольших островов. Создана китайскими националистами ( Гоминьдан ), которые считают её продолжателем Китайской республики , появившейся в результате китайской национально-освободительной революции 1911 года против маньчжурского правления и претендующая на всю территорию бывшей маньчжурской Империи Цин , включая Внешнюю Монголию . После гражданской войны в 1949 году потеряла дипломатическое признание. Место в ООН было передано Китайской Народной Республике 25 октября 1971 года Резолюцией 2758 Генеральной Ассамблеи ООН . В настоящее время дипломатические отношения с Китайской Республикой поддерживаются 14 государствами-членами ООН, а также Ватиканом . КНР проводит политику «одна страна, две системы», по которой дипломатические отношения возможны или только с КНР или только с КР.
1976

Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg

Сахарская Арабская Демократическая Республика
0,27 млн С 1976 годаСахарская Арабская Демократическая Республика признаётся 60 государствами-членами ООН (ещё 24 государства отказались от признания) , а также частично признанной Южной Осетией , является членом Африканского союза . Большая часть заявленной территории страны контролируется Марокко , фактическая граница проходит по так называемой Стене позора . Официально претендует на всю территорию Западной Сахары — бывшей колонии Испанская Сахара в границах 1958 года, когда из её состава был исключёнпереданный Марокко Мыс Хуби , таким образом оставив в её составе исторические области Сегиет-эль-Хамра , Рио-де-Оро и Агуэра .
1988

Flag of Palestine.svg

Государство Палестина
5,3 млн С 1988 годаГосударство Палестина в настоящее время признаётся 138 государствами-членами ООН, а также Ватиканом и САДР . Является государством-наблюдателем в ООН. Разделено на две не имеющие общей границы части: Сектор Газа , контролируемый организацией ХАМАС , и Западный берег реки Иордан , частично управляемый Палестинской национальной администрацией (ПНА) под руководством председателя ПНА Махмуда Аббаса (он же — президент государства).
2008

Flag of Kosovo.svg

Республика Косово
1,8 млн С 2008 года — согласно конституции Сербии , входит в состав этого государства как Автономный край Косово и Метохия . На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН находится под международным управлением . В 2008 году косовские власти провозгласили независимость, которая к настоящему времени признана 98 государствами-членами ООН (ещё 16 государств отказались от признания) , а также Тайванем, островами Кука, Ниуэ и Мальтийским орденом. Власти Республики Косово фактически не контролируют её северную часть [54] , населённую сербами.

Непризнанные государства

год провозглашения независимости самоназвание государства население хронология событий
1990
Flag of Transnistria (state).svg

Приднестровская Молдавская Республика
0,5 млн С 1990 года — непризнанное государство, провозглашённое на части территории Молдавской ССР . На востоке граничит с Украиной , на западе — с Молдавией . Власти ПМР считают республику правопреемницей Молдавской АССР [55] , существовавшей с 1924 до 1940 в составе Украинской ССР несмотря на то, что бывшие границы МАССР и настоящие границы ПМР не совпадают. Помимо левобережья Днестра, ПМР также включает в себя небольшую территорию на правом берегу , присоединённую к республике в начале 1990-х. Несколько сёл Приднестровья как на правом, так и на левом берегу Днестра, заявленные властями ПМР как часть республики, контролируются властями Молдавии. Приднестровская Молдавская Республика признана частично признанными Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.
1991
Flag of Artsakh.svg

Нагорно-Карабахская Республика
0,15 млн С 1991 года — непризнанное государство, провозглашённое в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), а также прилегающего к ней бывшего Шаумяновского района Азербайджанской ССР . С 1994 по ноябрь 2020 контролировала бо́‎льшую часть территории бывшей НКАО, а также семь прилегающих к ней районов Азербайджана . После выполнения соглашения от 10 ноября 2020 года со всех сторон окружена территорией Азербайджана , однако транспортный коридор , который находится под контролем российских миротворческих сил, обеспечивает транспортную связь с Арменией . Признана частично признанными Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.
1991
Сомалиленд

Сомалиленд
3,6 млн С 1991 года — непризнанное государство, расположенное на северо-западе Сомали . 18 мая 1991 года северные кланы провозгласили независимость Республики Сомалиленд, включавшую в себя 5 из 18 административных регионов Сомали [56] . Контролирует большую часть заявленной территории бывшего Британского Сомалиленда .
2014
Донецкая Народная Республика

Донецкая Народная Республика
2,3 млн С 2014 года — непризнанное государство, которое было провозглашено в ходе политического кризиса на Украине . Согласно законодательству Украины территория Донецкой области , контролируемая ДНР, считается временно оккупированной Россией [57] . Украиной рассматривается как террористическая организация . В свою очередь, власти ДНР рассматривают западную часть Донецкой области, которая контролируется властями Украины, как свою собственную территорию. 27 июня 2014 года независимость была признана частично признанной республикой Южной Осетией .
2014
Луганская Народная Республика

Луганская Народная Республика
1,5 млн С 2014 года — непризнанное государство, которое было провозглашено в ходе политического кризиса на Украине . Согласно законодательству Украины территория Луганской области , контролируемая ЛНР, считается временно оккупированной Россией [57] . Украиной рассматривается как террористическая организация . В свою очередь, власти ЛНР рассматривают северную часть Луганской области, которая контролируется властями Украины, как свою собственную территорию. 18 июня 2014 года независимость была признана частично признанной республикой Южной Осетией .
2017
Амбазония

Федеративная Республика Амбазония
3,7 млн С 2017 годанепризнанное государственное образование в Восточной Африке , претендующее на англоязычную часть Камеруна , которое было провозглашено в результате долгого формируемого движения за независимость Восточного Камеруна [58] . Согласно законодательству Камеруна , контролируемая Федеративной Республикой Амбазония территория, является территорией Северо-Западной и Юго-Западной провинции, которая входит в состав Республики Камерун . Правительством Камеруна рассматривается как преступная организация. За время независимости, ряд городских администраций и правительств ЕС и США признавали независимость Амбазонии .

См. также

Примечания

 1. 1 2 Иногда объединяется общим термином непри́знанные государства [⇨] , также используется и множество других обозначений, такие как самопровозглашённые госуда́рства [1] , спо́рные госуда́рства ( англ. contested states ) [2] , госуда́рства де-фа́кто ( англ. de facto states ) в рамках декларативной теории государственности , отколовшиеся территории ( англ. breakaway territories ), пара— , квази- [3] и псевдогосударства ( англ. para-states , quasi-states , pseudo-states )[4] в рамках конститутивной теории [en]
 2. Для принятия в ООН требуется поддержка заявки государства Советом Безопасности большинством в 9 из 15 членов Совета [10] (и при непременном согласии всех постоянных членов СБ , или во всяком случае отсутствия возражений со стороны кого-либо из них [10] ) и большинством в две трети голосов на Генеральной Ассамблее; наличие столь широкой поддержки по существу равнозначно коллективному признанию де-юре, которым международное сообщество обозначает свою готовность воспринимать нового члена ООН как полноценное государство, со всеми причитающимися правами, обязанностями и ответственностью, в ООН и за её пределами [12] .
 3. В их число входят Армения , Израиль , Республика Кипр , Китайская Народная Республика , КНДР и Республика Корея [14]
 4. Распространён тезис, что «должна быть постоянная полоса территории, несомненно контролируемая правительством предполагаемого государства», однако даже это требование в ряде случаев игнорировалось — так, признанные в 1991 году Хорватия и Республика Босния и Герцеговина в условиях шедшей гражданской войны не имели твёрдого территориального контроля [24]
 5. Так, границы Республики Абхазия и Абхазской Автономной Республики идентичны (соответствуют границам Абхазской АССР ), однако с точки зрения Республики Абхазия участок, отделяющий Абхазию от подконтрольной Грузии территории является государственной границей , а с точки зрения Грузии — административной
 1. 1 2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка / ИРЯ РАН. М.: Азъ, 1992 — «Самопровозглашённый, -ая, -ое (офиц.). О государстве: провозгласивший себя суверенным, но не признанный мировым сообществом.»
 2. В широком значении под этот термин могут подпадать и такие политии, чьё право на независимую государственность широко признаётся, но фактически не реализуемо, сдержано «внешними державами» (в т.ч. в силу отсутствия контроля над заявленной территорией). Geldenhuys, 2009 , p. 25; см. также о термине «квазигосударства» . В узком — только частично признанные государства.
 3. Данным термином, впрочем, чаще обозначают государства, которые признаны, но утратили фактические признаки государства ( Ker-Lindsay, 2012 , p. 20 ). См. также несостоявшееся государство , виртуальное государство
 4. Ker-Lindsay, 2012 , p. 16 .
 5. Ker-Lindsay, 2012 , p. 19 : « 93. Pegg offers the following definition of a de facto state: „de facto state exists where there is an organized political leadership which has risen to power through some degree of indigenous capability; receives popular support; and has achieved sufficient capacity to provide governmental services to a given population in a defined territorial area, over which effective control is maintained for an extended period of time. The de facto state views itself as capable of entering into relations with other states and it seeks full constitutional independence and widespread international recognition as a sovereign state. It is, however, unable to achieve any degree of substantive recognition and therefore remains illegitimate in the eyes of international society“. Pegg, International Society and the De Facto State , p. 26. Others have essentially concurred with this assessment. As John McGarry has stated, „De facto states are a result of a strong secessionist bid, on the one hand, and the unwillingness of the international system to condone secession on the other. They are regions which carry out the normal functions of the state on their territory, and which are generally supported by significant proportions of their population. They are not 'de jure states', because they are not sanctioned by the international order. Instead, other states and inter-state organizations, such as the mis-named United Nations, continue to recognize the authority of the state from which the secession occurred, even though its writ no longer runs in the breakaway region, and though its legitimacy is rejected by the region's population.“ McGarry, 'Foreword', p. x».
 6. Неполноценные члены сообщества // Коммерсантъ.
 7. Ker-Lindsay, 2012 , p. 20 .
 8. Маркедонов С. М. Уроки и последствия пятидневной войны в Южной Осетии (Лекция, прочитанная во Владикавказском институте цивилизаций 7 октября 2008 года)
 9. 1 2 Caspersen, 2011 , p. 8 : « 4 What we refer to as 'partial recognition' includes what Geldenhuys (2009) has termed 'paltry recognition' and 'patron recognition'. 'Partial recognition' is in Geldenhuys' usage reserved for entities that have been recognized by a significant number of states. We appreciate the potential usefulness of more specific categories, but for the sake of simplicity we will stick to a single category».
 10. 1 2 3 О членстве . www.un.org (6 августа 2015). Дата обращения: 10 декабря 2019.
 11. Ker-Lindsay, 2012 , p. 130 : «Although the United Nations cannot in itself confer recognition, UN membership has nevertheless emerged as the single most important symbol of general acceptance of statehood in the contemporary international system. Indeed, UN membership has come to be regarded as nothing less than the 'gold standard' of international legitimacy. 2 One could even argue that UN membership has now emerged as the primary objective for any contested state, surpassing recognition by any single country or group of states.».
 12. Geldenhuys, 2009 , p. 22: «Requiring a substantive decision by the Security Council (meaning the approval of all five permanent members) plus a two-thirds majority in the General Assembly, admission to full UN membership is tantamount to collective de jure recognition. 112 The community of states thereby signals its readiness to treat the new member as a full-fledged state with all the attendant rights, duties and responsibilities, both within the UN and beyond».
 13. Geldenhuys, 2009 , p. 22: «Although collective recognition is the hallmark of confirmed statehood, allowance should be made for states that choose to remain outside the UN, like Switzerland did until 2002, without compromising their full-fledged statehood.».
 14. Ker-Lindsay, 2012 , p. 18 .
 15. Ker-Lindsay, 2012 , p. 18 : «Secondly, there are a small number of states, that are members of the UN, but are not recognized by all the other members».
 16. Geldenhuys, 2009 , p. 29: «unilateral secession, which can be driven by factors wholly unrelated to the above offences, is the single most common origin among our selection of contested states.».
 17. 1 2 Geldenhuys, 2009 , p. 38.
 18. Geldenhuys, 2009 , p. 44.
 19. Geldenhuys, 2009 , p. 36: «While secession is in most instances used as a mode of gaining independent statehood, some communities secede from one state in order to become part of another; consider the case of Transylvanians wishing to exit Romania to join Hungary. Such secessionist-irredentist claims fall outside our inquiry. Either way, secession involves a claim to territory but is not designed to overthrow an existing government. Instead, secessionists want to restrict the jurisdiction of the (original) state so that it does not extend to their group and the territory they occupy.³⁸».
 20. Geldenhuys, 2009 , p. 39.
 21. 1 2 Ker-Lindsay, 2012 , p. 20.
 22. Geldenhuys, 2009 , p. 43.
 23. 1 2 3 Geldenhuys, 2009 , p. 23.
 24. 1 2 Geldenhuys, 2009 , p. 9.
 25. Ker-Lindsay, 2012 , p. 28: «While there is no argument over the condition that it should have a settled population, it is also accepted that the presence of a population in the territory concerned is not a sufficient condition in itself for statehood. Rather, it has come to be accepted that the political leadership of the new state should have come to power via some degree of 'indigenous capability' and that it 'receives popular support'.²⁰ Importantly, this stipulation does not presuppose that independence will be the wish of the entire population living on the territory. Nor does it require some form of democracy as a condition for statehood—although, as will be seen, this is now gaining currency as a condition in some quarters».
 26. Geldenhuys, 2009 , p. 23: «Third, the governments of many contested states may well comply with the criterion of effectiveness in terms of their control over territory and people and some even live up to democratic standards. The challenge facing the rulers of contested states is that their right to govern is widely disputed – a corollary of the rejection of these states' right of independent existence. So even if it manifestly possesses empirical statehood, a contested state still lacks juridical statehood conferred from outside through de jure recognition.».
 27. D. Rai*c. Statehood and the Law of Self-Determination . — Martinus Nijhoff Publishers, 2002-09-25. — 524 с. — ISBN 978-90-411-1890-5 .
 28. Geldenhuys, 2009 , p. 24.
 29. Ker-Lindsay, 2012 , p. 28—29: «As for the demand that the state must have some sort of effective administration, this does not just mean that a state has an ability to control its own affairs.²² It must be in a position whereby it is actually doing so. In other words, recognition can be withheld if it is decided that the territory in question does not have real or actual independence. Most obviously, this applies to territories that have been created as a result of invasion and occupation, as was the case with Manchukuo. However, it can also apply when an entity may meet the general requirements for statehood but where it is deemed that there is substantial external control and it can therefore be considered to be a 'puppet state'.²³ Similarly, recognition may be withheld in cases where a territory is granted purported, but not actual, independence; or where a colonial power continues to exert considerable control.²⁴».
 30. Geldenhuys, 2009 , p. 24: «Contested states in the fourth instance typically have the ability and desire to enter into the standard array of relations (diplomatic, economic, cultural and military) with full fledged states. Confirmed states, however, deny them the opportunity to engage in normal international interactions by refusing them de jure recognition.».
 31. Єдиний державний реєстр судових рішень . Дата обращения: 10 декабря 2019. Архивировано 15 июля 2012 года.
 32. 1 2 О ПОРУЧЕНИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ . www.mid.ru. Дата обращения: 10 декабря 2019.
 33. Словакия признала новые косовские паспорта . Lenta.ru . Дата обращения: 10 декабря 2019.
 34. Ker-Lindsay, 2012 , p. 39: «In addition to these contested states, it will also briefly highlight the cases of the three secessionist states that have not as yet been recognized by any UN members but are often widely regarded in the literature as meeting the criteria for statehood and may well be recognized in the future: Nagorny Karabakh, Transnistria and Somaliland.».
 35. Caspersen, 2016 , p. 8: «Moreover, new contested territories that could be described as de facto states have emerged, most notably the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republics in Ukraine. These two newest additions to the universe of de facto states have started to create some of the trappings of statehood, although the extent of «indigenous roots‟ is still debatable.».
 36. Ker-Lindsay, 2012 , p. 39: «There are currently four territories that have emerged from acts of unilateral secession and have received a degree of international recognition, even if only by one UN member state, but have not as yet been admitted to the United Nations themselves. These are the Turkish Republic of Northern Cyprus, Kosovo, South Ossetia, and Abkhazia.».
 37. Ker-Lindsay, 2012 , p. 20: «Then there is a second category of 'nonsecessionist contested states'. This category includes territories that have received a degree of recognition as states, but are not considered to have seceded from a parent state. There are currently three such states in existence: Taiwan, Palestine and the Western Sahara».
 38. Commission de la défense nationale et des forces armées. Audition de M. Jack Lang, envoyé spécial du Président de la République pour la Corée du Nord. (фр.) (30 mars 2010). Дата обращения: 2 мая 2010. Архивировано 17 февраля 2012 года.
 39. Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea (англ.) . Дата обращения: 18 августа 2017. (недоступная ссылка с 18-08-2017 [1469 дней])
 40. ЕС: Турцию не примут в Евросоюз, пока она не признает Кипр (недоступная ссылка) . Дата обращения: 14 января 2009. Архивировано 12 января 2012 года.
 41. Меркель на турецком берегу . Дата обращения: 22 июля 2007. Архивировано 22 июля 2007 года.
 42. Senate of Pakistan - Senate foreign relations committee. Pakistan Worldview - Report 21 - Visit to Azerbaijan . — December 2008. — С. 10. — 69 с. (англ.)

  Сенатор Мушахид Хусейн констатировал, что Пакистан не признаёт Армению, так как та являлась агрессором и Пакистан поддерживает Азербайджан в проблеме Нагорного Карабаха.

 43. Senate of Pakistan - Senate foreign relations committee. Pakistan Worldview - Report 21 - Visit to Azerbaijan . — December 2008. — С. 25. — 69 с. (англ.)

 44. Senate of Pakistan - Senate foreign relations committee. Pakistan Worldview - Report 21 - Visit to Azerbaijan . — December 2008. — С. 41. — 69 с. (англ.)

 45. Senate of Pakistan - Senate foreign relations committee. Pakistan Worldview - Report 21 - Visit to Azerbaijan . — December 2008. — С. 49. — 69 с. (англ.)

 46. Сергей Расов. Турция-Армения: торг уместен? // Информационный сайт политических комментариев «Политком.RU». — 22-07-2008.

  Например, тот же Пакистан, который рвётся занять место полноправного члена ШОС, не признает Армению как независимое государство из-за «карабахской проблемы».

 47. Пакистан из-за Азербайджана не признает Армению // Эхо со ссылкой на АПА. — 14-09-2006. — № 170 (1410) .
 48. Министр туризма Пакистана: «Наша страна не признает Армению в качестве государства» // Информационно-аналитическое агентство « REGNUM » со ссылкой на АПА. — 13-09-2006 19:43.
 49. The CIA World Factbook 2010 . — New York: Skyhorse Publishing [en] , 2009. — P. 181. — 904 p. — ISBN 978-1-60239-727-9 .
 50. Герчиков, Олег. «Ничьи» земли. Сколько в мире непризнанных государств? (рус.) // Аргументы и факты : газета. — 2013. — № 46 (1723) за 13 ноября . — С. 23 .
 51. Декларация о независимости Республики Южная Осетия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 10 сентября 2018. Архивировано 5 марта 2016 года.
 52. Кабинет Министров Республики Абхазия . km-ra.org. Дата обращения: 10 декабря 2019.
 53. Azad Kashmir | quasi-state, Kashmir region, India-Pakistan (англ.) . Encyclopedia Britannica. Дата обращения: 10 декабря 2019.
 54. Посол США в Косово: международные силы в Косово ещё на 10 лет (недоступная ссылка)
 55. Василий КИЗКА. УРОК ИСТОРИИ: ДЕЛО КОТОВСКОГО ЖИВЕТ (недоступная ссылка) . Зеркало недели (22 ноября 2002). Дата обращения: 10 декабря 2019. Архивировано 10 июня 2008 года.
 56. Africa :: Somalia — The World Factbook - Central Intelligence Agency . www.cia.gov. Дата обращения: 10 декабря 2019.
 57. 1 2 Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями . Постанова Верховної Ради України від 17.03.2015 № 254-VIII (укр.) . zakon5.rada.gov.ua . — Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 17, ст.128. Дата обращения: 7 января 2016.
 58. Roger, Jules, and Sombaye Eyango. «Inside the Virtual Ambazonia: Separatism, Hate Speech, Disinformation and Diaspora in the Cameroonian Anglophone Crisis» (2018).

Литература

Ссылки