Седиште

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување
Организација на штабот на дивизијата на американската армија во доцните 1980-ти [1]
Зградата на Генералштабот на Руската империјална армија на вооружените сили на Руската империја на плоштадот Палас во Санкт Петербург . Сега - седиштето на Западниот воен округ
Организациска и кадровска структура на раководството на инженерскиот и тенковски полк на Црвената армија .
Државен бр.010/472 од 06.1943 до 06.1945 година [2]
Штабот на рускиот корпус .
Првата светска војна . 1915 година

Штабот (од германски Стаб ) е главното командно и контролно тело на трупите (силите) , дизајнирано да ги насочува нивните секојдневни и борбени активности .

Постојат штабови во вооружените сили на сите држави. Во повеќето држави, тие се составен дел на формациите од ниво на баталјон ( дивизија ) и погоре. Главната активност на штабот е да обезбеди работа на командантот ( командант ), постојана свест за позицијата на непријателот и природата на неговите дејствија, фактичката состојба на подредените трупи, резултатите од нивните дејствија, како и давајќи им помош во спроведувањето на доделените борбени мисии . Работата на штабот се врши по одлуки на командантот (командантот), како и наредбите на повисокиот штаб [3] [4] .

Историјата на создавање на штабови

Штабовите како командни и контролни тела на трупите (силите) се резултат на долг историски развој.

Во претходните историски фази, во армиите на робовладетелите и феудалните држави во периодот до XVI век, поради нивниот мал број и водењето битки на ограничени простори, војсководецот имал можност да го набљудува целото бојно поле и не чувствуваат потреба од специјално раководно тело.

Истовремено, во тие историски етапи, опкружени со војсководци, имало функционери кои извршувале помошни задачи како што се пренесување наредби, водење евиденција за персонал и опрема, воспоставување извидување и други задачи. Со текот на времето, бројот на службеници кои извршуваат одредени должности постојано се зголемува. Во врска со создавањето во многу европски држави на формации на постојан состав на платеници, а по редовните војски и флоти, зголемување на бројот на персоналот и техничката опрема, развојот на организацијата на трупите и зголемувањето на опсегот на воените операции, командата и контролата на трупите (силите) станаа значително покомплицирани.

Постоеше потреба од создавање на специјални командно-контролни тела, кои требаше да извршуваат задачи за организирање извидување, проучување на непријателот и теренот, подготовка на топографски карти, собирање и анализа на информации за ситуацијата, составување различни пресметки и извештаи. , развивање диспозиции, соопштување на борбените мисии на подредените трупи, подготвување извештаи, уредување на распоредот на трупите и многу други задачи.

Во 16-17 век, во армиите на некои држави ( Франција , Прусија , Руската империја и други), за да се решат овие проблеми, беа создадени места за четврт и четврт-мајстор. Последователно, беа воведени местата на четврт-мајстори и беа создадени генералштабови на четврт-мајстори. Во Руската империја од 1711 година - четврт-мајстор . Овие раководни тела биле прототип на генералштабот, кој конечно бил формиран во водечките сили во 18-19 век.

Потребата од штаб за организирање и координирање на акциите на трупите беше потврдена во активностите на штабот на Големата армија на Наполеон, на чело со маршалот Луис Бертиер . Напредокот на воената уметност и усложнувањето на командата и контролата на трупите (силите) направија неопходно да се создадат штабови не само во највисоките формации, туку и на ниво на формации и воени единици.

Во 1716 година, Петар Први, во Воените регулативи, ја консолидираше организацијата на теренската администрација за армијата на терен, со што беше утврден составот на четврт-мајсторските служби на полкови , дивизии и корпус . Услугите на квартот, заедно со институтот на аѓутанти , подоцна станаа основа за создавање на штабови. Последователно, се одвиваше процесот на подобрување на структурите на командните и контролните тела и штабната служба.

Во 1763 година, Службата на четврт беше преименувана во Генералштаб, под раководство на потпретседателот на Воениот колегиум .

Во 1812-1815 година, во Руската империја беше создаден Генералштаб, штабови на армии и корпус. До средината на 19 век, во дивизиите биле создадени и штабови. Штабот го сочинуваа одделот за четврт и одделот на дежурниот генерал (во корпусот и одделенијата - одделот на дежурниот штаб), како и службениците задолжени за различни служби. Во текот на оваа реформа, беше воспоставена функцијата началник на Генералштабот на армијата (за штабот на корпусот - главен четврт, за штабот на дивизијата - дивизиски четврт) со назначување на нивните права и одговорности.

Од средината на 19 век, сите штабови во Руската царска армија почнаа да бидат предводени од началници на Генералштабот.

Во руската империјална морнарица, процесот на создавање на штабови е поврзан со почетокот на 18 век, со создавањето на Адмиралитетниот колегиум , кој, за разлика од претходните тела ( Адмиралитетот и Адмиралската канцеларија), беше ангажиран не само во изградбата на флотата, но и во развојот на инструкции и инструкции за предводниците на ескадрилите и одредите за водење борби. Во 1821 година, во Адмиралитетот беше создадена Канцеларијата на началникот на штабот на поморската единица. Во 1828 година, на поморските штаб беше формирана во Министерството морнарица , која во 1831 година беше преименувана во Генералниот поморски штаб . Во истата 1831 година, беа создадени штабовите на Балтичката и Црноморската флота, Касписката флотила, воени пристаништа, дивизија и бригади на бродови.

На крајот на 19 век, се појавил штаб за марширање (предводник) под командантите на ескадрилите (одредите) на бродови. Таквиот штаб, на чело со началникот на Генералштабот ( капетан на знамето ), ги вклучуваше следните специјалисти: навигатор, артилериец, рудар и други.

Со дополнително зголемување на бројот на армии, усложнувањето на условите за подготовка и спроведување на воените операции, се зголеми улогата на генералштабовите како главен орган на команда и контрола на вооружените сили. Во овој поглед, зголемени се барањата за офицерите кои се регрутираат да служат во генералштабовите. За обука на офицери за служба во генералштабови, во голем број западноевропски држави на почетокот на 19 век се појавија специјални воени образовни институции. Една од нив беше Воената академија, создадена во Руската империја во 1832 година, подоцна преименувана во Воена академија на Генералштабот Николаев .

Така, одредена организација на штабната служба била формирана во 19 век.

Понатамошното зголемување на бројот на копнените сили и воените флоти на државите, подобрувањето на оружјето, зголемувањето на опсегот на непријателствата и воведувањето на нова форма на непријателства во форма на операции, во исто време ги проширија и комплицираа функциите на штабот за команда и контрола на трупите (силите). Штабот почна повеќе да се занимава со проучување на борбената и оперативната состојба, развивање планови и пресметки за организирање борбени операции на трупите, решавање на прашањата за нивното снабдување и следење на спроведувањето на борбените мисии. Како дел од штабот, задолжително беше да има специјалисти од различни гранки на трупите (силите) и службите. До крајот на 19 век, во вооружените сили на многу држави, штабовите станаа органи на управување со постојани држави и одредени права и должности на службениците. Прашањата за команда и контрола на штабовите беа значително олеснети на крајот на 19 век со воведувањето на телеграфот и телефонот, а на почетокот на 20 век со воведувањето на радио комуникациите.

Во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, организацијата на службата на персоналот била детално опфатена во делата на водечките воени теоретичари од таа ера како Карл фон Клаузевиц „За војната“, Антоан-Анри Џомини „Есеи за воената уметност“, Хелмут фон Молтке (постариот) „Воени учења“, Хајнрих Леер „Стратегија (тактика на театарот за воени операции)“, Фердинанд Фох „За водење војна“, Николај Михневич „Стратегија“ и други. Овие дела влијаеле на развојот на стилот и методите на работа на штабните службеници.

За време на Првата светска војна , во Руската империјална армија беше создаден преден штаб . Во армиите на Австро-Унгарија , Германија , Велика Британија и Франција - штабови на армиските групи .

Според „Правилникот за теренско управување со трупите во воено време“ од 1914 година, штабовите на фронтовите и штабовите на армиите во Руската империја се состоеле од следните дирекции (одделенија):

 • генерален четврт
 • инспекциско одделение
 • генерален оддел
други

Во 1914 година, во штабот на дивизиите бил вклучен висок аѓутант на Генералштабот, виш аѓутант, а во полковите - висок аѓутант на полкот кој бил вклучен во оперативни прашања, разузнавање и борбена (инспекторска) единица. Исто така, во бројот на службениците на штабот на полкот беа вклучени: началници за комуникации, началник на економска единица, шеф на оружје, четврт, командант, виш лекар и други службеници.

Како резултат на Првата светска војна, стана јасно дека штабовите на највисоките ешалони, при развивањето на стратешките планови, треба да го земат предвид економскиот потенцијал на државата и, при планирањето на воените операции долго време, да вложат напори за создавање стратешки резерви. Усвоена

Во почетниот период на создавањето на Црвената армија, беа создадени штабови во главните нивоа на команда. Овој процес се покажа како невозможен без вклучување на квалификувани специјалисти, затоа во создавањето на штабот учествуваа воени специјалисти на поранешната царска армија. Првиот штаб на округот на Црвената армија беше штабот на Петроградскиот воен округ, создаден во март 1918 година. Во мај 1918 година беше создаден серускиот штаб . Во октомври 1918 година се појави Теренскиот штаб на Револуционерниот воен совет на Републиката . Во декември 1918 година, РВСР усвои нов „Регулативи за теренска команда на трупите во време на војна“.

Во 1921 година, врз основа на Поморскиот Генералштаб, беше создаден Поморскиот штаб на Републиката. Генерал-мајор Павел Лебедев, поранешниот царски офицер на Генералштабот на Руската империја, даде голем придонес во организацијата на штабната служба на теренскиот штаб на РВСР и по Штабот на Црвената армија.

За време на Граѓанската војна, активностите на штабот беа приспособени на спроведување на високоподвижни борбени операции. Така, во предниот штаб, главниот оддел стана оперативен менаџмент, во кој беа вклучени следните одделенија: оперативни, извиднички, општи, комуникации и топографски. Во штабот бил вклучен и началникот на авијацијата и аеронаутиката. Во состав на штабот е создаден управен оддел кој го сочинувале следните одделенија: инспектор, организациски, кадровски, канцелариски, печатница, командантски дел.

Во периодот помеѓу Првата и Втората светска војна , армиите на сите држави постојано ја подобруваа структурата и активностите на штабовите, земајќи го предвид искуството од Првата светска војна.

Развојот на оклопните сили и моторизацијата на други видови трупи ја сменија природата на борбата и операциите во насока на зголемување на длабочината и маневрирањето на борбените операции, што за штабот значеше компликација на подготовката за водење на воените дејствија за команда и контрола. Зголемени се барањата за штабови на сите нивоа.

Штабовите вклучуваа оклопни дивизии, воздухопловни дивизии и други тела. Изработен е „Прирачник за теренска служба на штабот“ со кој се утврдени новите права и обврски на функционерите, како и основата за организирање на работата на штабот во светло на новите барања. Се појави концептот на кадровска култура , што ги одразува потребните барања за штабните службеници.

Следната фаза во развојот на штабот беше периодот на Втората светска војна, кој се разликуваше од Првата светска војна со уште поголем обем на непријателства, нивната маневрирачка природа, учество во непријателства на големи воени формации, голем број разновидна опрема. - што во крајна линија значително ја отежна контролата на трупите (силите).

Еволуцијата на штабот продолжи по патот на проширување на функциите што ги извршуваа, зголемување на обемот на работа, подобрување на организациската структура и техничката опременост. Успехот на непријателствата почна во голема мера да зависи од ефикасноста и координацијата во работата на штабот за да се обезбеди команда и контрола на трупите (силите).

Во вооружените сили на СССР за време на Големата патриотска војна, составот на штабовите на фронтовите, армиите, корпусот и дивизиите вклучуваше: оперативни, извидувачки и други дирекции (одделенија, дивизии). Во полковите се состоеше од оперативна, извидничка и борбена единица. Во баталјони (дивизии) - од неколку офицери. На оперативните нивоа беа создадени штабови на борбени оружја (артилерија, оклопни сили, инженерски трупи), што ја олесни контролата на подредените трупи.

Во врска со променетите услови за работа на штабот, во 1942 година беше објавено ново издание на „Прирачникот за теренска служба на штабот“.

Исто така, за време на Втората светска војна, прво се стекнува искуство за создавање заеднички штабови на сојузничките сили. Ова го вклучува Заедничкиот англо-американски штаб, кој беше вклучен во управувањето со сојузничките американско-британски сили за време на непријателствата во Западна Европа.

Како резултат на Втората светска војна, во процесот на воениот развој, сите водечки сили развија свој систем на организација, принципи на обука и работа на штабови, кои ја одразуваат природата и целта на нивните вооружени сили.

И покрај сличноста во општата намена на штабовите и нивните функции како командни и контролни тела на трупите (силите), голем број држави имаат свои карактеристики. На пример, во Соединетите Американски Држави постои Комитет на началници на генералштабови на кој е подреден Здружениот штаб . Исто така, во некои држави има штабови на министерствата на армијата, воздухопловните сили и морнарицата. За да се обезбеди водство на вооружените сили на државите вклучени во воените блокови, беа создадени соодветни штабови. На пример: Штабот на врховниот командант на вооружените сили на НАТО во Европа или Здружениот штаб на ОДКБ.

Исто така, има особеност во организациската структура на штабовите на формации и единици. На пример, во сите видови поделби на американските копнени сили, штабот се состои од дел на началникот на Генералштабот, одделенија (персонал, разузнавачка, оперативна, воена администрација, комуникации и задни служби), како и специјални оддели и штабови. услуги (специјални операции, камуфлажа и измама на непријателот , транспорт, RChBZ, електронско војување , медицински, финансиски, метеоролошки, безбедносни и други) [1] [5] .

Во вооружените сили на СССР, до почетокот на 1990-тите, се разви систем на штабови со следниов синџир на команда [6] :

Овој систем на штабови е зачуван во вооружените сили на Руската Федерација. Во 1998 година, функциите на Министерството за одбрана на Руската Федерација и Генералштабот на вооружените сили беа одвоени, на кои му беше доверена функцијата на координирање на решавањето на задачите во областа на одбраната не само на вооружените сили, туку и исто така и на други трупи и воени формации. Начальник Генерального штаба подчиняется министру обороны и является его первым заместителем [3] .

Руководство штаба и подчинённость штабов

Непосредственно деятельностью штаба руководит должностное лицо именуемое начальник штаба , который является первым заместителем командующего (командира) [3] . Данное правило действует не во всех армиях различных государств. К примеру в Армии США начальник штаба дивизии не является заместителем командира дивизии [1] .

Только начальник штаба имеет закреплённое в уставах право отдавать от имени командира (командующего) распоряжения и приказы подчинённым войскам (силам), заместителям командующего (командира), начальникам родов войск (сил), специальных войск , управлений , отделов и служб , оперативно подчинённых органов управления другими войсками.

Штаб объединения ( соединения , части ) является старшим по отношению к штабам постоянно или временно входящих в него воинских формирований, а также по отношению к штабам родов войск, специальных войск и тыла, приданных и поддерживающих объединений, соединений и частей [4] .

Штаб и управление формирования

В современной русской военной терминологии совокупность командования и штаба воинской части (соединения, объединения), служб а также подразделений при штабе — принято называть термином «управление» ( управление полка , управление бригады , управление дивизии и т. д.). Также применяют термин «система управления» , который отражает процесс управления войсками (силами) , как целенаправленную деятельность командования по поддержанию в боевой и мобилизационной готовности войск (сил), их подготовке к боевым действиям и руководству при выполнении поставленных задач. Управление войсками (силами) осуществляется командующим (командиром) через штаб, своих заместителей, начальников родов войск, начальников специальных войск и служб [7] .

Непосредственно под командованием части (соединения, объединения) понимаются командующий (командир) и его заместители. К должностным лицам составляющим штаб формирования относятся все для кого начальник штаба является непосредственным начальником [8] . В Армии США службы входят в состав штаба, а начальники служб подчиняются начальнику штаба [1] .

В Вооружённых силах СССР в управление формирований также входил политический аппарат, который проводил среди личного состава идеологическую работу ( партийный организатор , комсомольский организатор ) [2] .

Термин «управление» применяется также при описании структуры организации войск зарубежных армий. В зарубежных армиях подразделения при штабе которые обслуживают его, носят название штабных ( штабная рота , штабная батарея , штабной батальон ) [9] [10] . Так к примеру численность управления механизированной дивизии Армии США в состав которой входит штабной батальон может достигать 1000 человек [11] . В Советской армии подразделения при штабе батальона (дивизиона) были представлены отдельными взводами ( взвод связи , взвод обеспечения , разведывательный взвод и т.д.) не входившими в состав рот и батарей [12] .

В английской военной терминологии слова «Штаб» ( англ. Staff ) и «Управление» ( англ. Headquarters ) частично являются синонимами . Термин «staff» обозначает как сам штаб так и личный состав штаба, а также применяется для указания подразделений при штабе таких как staff battery ( штабная батарея ). Термин «headquarters» кроме обозначения штаба, имеет такие значения как управление и орган управления войсками . Как и термин «staff» он применяется для указания подразделений при штабе таких как headquarters batallion ( штабной батальон ) [13] . Для указания управлений объединений и соединений в англоязычной специализированной литературе применяется термин «headquarters» или сокращённо HQ [14] :

 • military districts HQ — управление военного округа ;
 • army HQ — управление армии ;
 • corps HQ — управление корпуса;
 • division HQ — управление дивизии;
 • brigade HQ — управление бригады.

Численность должностных лиц в штабах батальонов и дивизионов различных армий является соразмерным. Ниже приведены показатели для 1970-х и 1980-х годов для Советской армии и Армии США [12] [9] :

 • штаб отдельного инженерно-сапёрного батальона СССР — 15 человек;
 • штаб отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона США — 12;
 • штаб мотострелкового батальона СССР — 12;
 • штаб отдельного танкового батальона СССР — 12.
 • штаб отдельного инженерно-сапёрного батальона США — 11 человек;
 • штаб отдельного разведывательного батальона США — 10;
 • штаб гаубичного артиллерийского дивизиона СССР — 10;
 • штаб пехотного батальона США — 8;
 • штаб отдельного батальона связи США — 6;
 • штаб танкового батальона СССР — 5.

Штабы (управления) соединений и объединений являются воинскими частями [15] [16] .

Виды штабов

По функциональной принадлежности штабы подразделяются на [3] :

 • общевойсковые;
 • общефлотские;
 • видов вооружённых сил;
 • родов войск (сил);
 • специальных войск;
 • вооружения и тыла;
 • и других войск и воинских формирований.

Назначение штабов

В мирное и военное время общими задачами штаба являются [3] [5] [17] :

 • обеспечение и поддержание боевой и мобилизационной готовности войск;
 • организация всесторонней повседневной и боевой деятельности;
 • организация боевого дежурства и боевой службы;
 • координация деятельности управлений, отделов и служб;
 • непрерывная разведка и анализ полученных сведений об обстановке, состоянии, положении и характере действий своих войск и войск пр-ка;
 • непрерывное управление разведывательными органами при выполнении ими боевых задач;
 • обеспечение живучести сил и средств разведки и связи;
 • производство расчётов и предложений для принятия решения командующим (командиром);
 • доведение задач до войск в поставленный срок;
 • планирование действий стратегического сдерживания, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
 • организация подготовки войск к боевым действиям, оказание помощи подчинённым командирам, штабам и войскам;
 • планирование и участие в организации взаимодействия, а также поддержание его в ходе боевых действий (боя, операций);
 • организация и контроль за обеспечением работы систем связи и автоматизированной системы управления войсками и оружием;
 • организация оперативного, морально-психологического, технического и тылового обеспечения;
 • организация мероприятий по устранению последствий применения противником оружия массового поражения и восстановление боеспособности войск;
 • контроль за выполнением поставленных задач;
 • планирование мероприятий оперативного оборудования территории, организация контроля за их проведением; разработка и проведение организационно-штатных мероприятий;
 • планирование мобилизационного развёртывания войск, учёт укомплектованности мобилизационными ресурсами, разработка мероприятий по подготовке и накоплению в запасе военно-обученных ресурсов;
 • организация комплектования войск и ведение учёта личного состава, учёт обеспеченности вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, контроль за их состоянием и готовностью к применению по предназначению;
 • организация комендантской службы;
 • учёт доз облучения личного состава и оценка боеспособности подчинённых войск по радиационному показателю;
 • доведение вышестоящих штабов об обстановке и принятых командующим (командиром) решений;
 • информирование подчинённых и взаимодействующих штабов об обстановке и возможных ее изменениях;
 • организация и контроль за обеспечением защиты государственной тайны, служебной информации ограниченного распространения, скрытности управления войсками, безопасности информации и противодействия техническим средствам разведки потенциального противника;
 • организация и контроль службы войск и безопасности военной службы, осуществление мероприятий по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины;
 • планирование и осуществление мероприятий информационного противоборства и специальной пропаганды;
 • обобщение опыта боевых действий (учений) и доведение его до подчинённых штабов и войск;
 • проведение научно-исследовательской работы по вопросам применения войск, обобщение исследовательских выводов и их внедрение в практику штабов и войск.

Начальники родов войск и Начальники служб

В вооружённых силах многих государств, штаб (управление) формирований от уровня воинской части и выше включает в свой состав должностных лиц, которые именуются Начальниками родов войск и Начальниками служб . Данные должностные лица отвечают за координацию действий подразделений некоторых основных родов войск, родов специальных войск боевого и тылового обеспечения, за контроль над функционированием различных видов иного обеспечения [18] .

Начиная от уровня полка (мотострелкового, танкового, парашютно-десантного, морской пехоты) в Вооружённых силах СССР, в управлении при штабе полка существовали должности Начальника артиллерии и Начальника противовоздушной обороны . Данная практика сохранилась в ВС РФ [7] . Начальник артиллерии отвечает за координацию действий артиллерийских подразделений полка и за их боевую готовность. В его подчинении находятся все артиллерийские подразделения полка: артиллерийский дивизион , противотанковая батарея и артиллерийские (миномётные) батареи в составе батальонов [19] . Для контроля за всеми артиллерийскими подразделениями полка в Советской армии, для Начальника артиллерии полка в составе артиллерийского дивизиона содержалось специальное подразделение связи — взвод управления начальника артиллерии ( вуна ). На уровне мотострелковой дивизии или танковой дивизии в управлении при штабе дивизии, для аналогичной должности Начальника артиллерии дивизии имелась батарея управления и артиллерийской разведки представлявшая собой подразделение связи и артиллерийской разведки. В воздушно-десантных дивизиях Начальнику артиллерии дивизии предоставлялось подразделение связи при штабе дивизии называемое взвод управления начальника артиллерии дивизии ( вунад ) [12] [20] .

Для Начальников родов специальных войск в штабе (управлении) формирования иногда применяется определение Начальник службы . К примеру должностные лица контролирующие и координирующие действия формирований инженерных войск и химических войск соответственно называются Начальником инженерной службы и Начальником химической службы . К должностным лицам координирующим и контролирующим работу формирований войск связи и разведывательных формирований применяются соответственно названия Начальник связи и Начальник разведки [18] .

В некоторых случаях начальник рода войск ( начальник службы ) в низовых формированиях одновременно является командиром единственного подразделения данного рода войск в формировании. К примеру Начальник связи мотострелкового/танкового батальона в ВС СССР по совместительству являлся командиром взвода связи при штабе батальона, а Начальник медицинского пункта отдельного батальона являлся Начальником медицинской службы . Начальник противовоздушной обороны полка может совмещать должность командира дивизиона ПВО данного полка. В Армии США в отличие от ВС СССР и ВС РФ некоторые должности начальников родов войск на уровне дивизии, совмещаются с должностью командира формирования данного рода войск в дивизионном комплекте. К примеру в управлении при штабе дивизии ВС СССР существовала должность Начальника инженерной службы , которому подчинялись все формирования инженерных войск дивизии, к которым относились отдельный инженерно-сапёрный батальон из дивизионного комплекта и инженерно-сапёрные роты в составе полков. В дивизиях США должность Начальника инженерной службы по совместительству занимает командир инженерной бригады , который также руководит всеми инженерными подразделениями дивизии, кроме возглавляемой им бригады [21] [18] .

Термин Начальник службы также применяется к должностным лицам контролирующим виды тылового и технического обеспечения, осуществляемое формированиями к которым не применяется определение род войск . К примеру Начальник медицинской службы , Начальник финансовой службы , Начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения и т.д. [19] [18] .

Полное название должности Начальников родов войск и Начальников служб идёт с указанием уровня формирования. К примеру:

 • Начальник разведки армии ;
 • Начальник медицинской службы отдельного дивизиона ;
 • Начальник артиллерии дивизии ;
 • Начальник бронетанковой службы полка .

Примечания

 1. 1 2 3 4 Бородаев В. и Кузвесов А. «Организация управления в дивизии Сухопутных войск США» // Зарубежное военное обозрение : Ежемесячный журнал. — М. : Воениздат, 1988. — № 12 . — ISSN 0134-921X .
 2. 1 2 Никифоров Н. Глава 3. Создание бригад и совершенствование их организации: 194З-1945 гг. // Штурмовые бригады Красной Армии в бою . — М. : Яуза, 2008. — С. 135 . — 416 с. — 6100 экз.ISBN 978-5-699-25628-0 .
 3. 1 2 3 4 5 Коллектив авторов. статья «Штаб» // Военная энциклопедия в 8-ми томах / Под ред. Иванов С. Б. . — М. : Воениздат , 2004. — Т. 8. — С. 457—460. — 543 с. — («Учебник для военных вузов»). — 10 000 экз.ISBN 5-203-01875-8 .
 4. 1 2 Коллектив авторов. статья «Штаб» // Военный энциклопедический словарь / Под ред. Горкина А. П. . — М. : Большая Российская Энциклопедия , 2001. — Т. 2. — С. 765. — 816 с. — 5000 экз.ISBN 5-85270-219-6 .
 5. 1 2 Коллектив авторов. статья «Штаб» // Советская военная энциклопедия в 8-ми томах (2-е издание) / Под ред. Гречко А. А. . — М. : Воениздат , 1980. — Т. 8. — С. 532—535. — 690 с. — 105 000 экз.
 6. БСЭ, 1978, т. 29, стр. 485—486, статья «Штабы»
 7. 1 2 Коллектив авторов. статья «Управление войск (сил)» // Военная энциклопедия в 8-ми томах / Под ред. Иванов С. Б. . — М. : Воениздат , 2004. — Т. 8. — С. 191—192. — 543 с. — 10 000 экз.ISBN 5-203-01875-8 .
 8. Коллектив авторов. Том 4, статья «Командование» // Военная энциклопедия / Под ред. Сергеев И. Д. . — М. : Воениздат , 1999. — С. 118. — 583 с. — 10 000 экз.ISBN 5-203-01655-0 .
 9. 1 2 Голоколенко И. И., Никитин Н. С. Подразделения Армии США // «Подразделения иностранных армий» / Под ред. Ивлева С. Н.. — М. : Воениздат, 1975. — С. 12—41. — 368 с. — 60 000 экз.
 10. Панов А. «Типовая организационно-штатная структура боевых бригад сухопутных войск США» // Зарубежное военное обозрение : Ежемесячный журнал. — М. : Воениздат, 2010. — № 8 . — С. 38—48 . — ISSN 0134-921X .
 11. Владимиров В. «Реорганизация соединений в сухопутных войсках США» // Зарубежное военное обозрение : Ежемесячный журнал. — М. : Воениздат, 2005. — № 7 . — С. 24—30 . — ISSN 0134-921X .
 12. 1 2 3 Коллектив авторов. Раздел 4. «Organization» // Field Manual No. 100-2-3 «The Soviet Army:Troops, Organization, and Equipment» / Под ред. Карла Э. Вуоно [en] . — Вашингтон : US Government Printing Office, 1991. — С. 32 (4—9) — 188 (4—158). — 456 с.
 13. Борисов В. В., Курочкин В. Д. Англо-русский военный словарь / под ред. Судзиловского Г. А.. — М. : Воениздат, 1968. — С. 405—406, 785—787. — 1065 с. — 19 000 экз.ISBN 978-5-699-25628-0 .
 14. The International Institute for Strategic Studies (IISS) . The Military Balance . — Абингдон : Routledge, 2018. — 520 с. — ISBN 978-1857439557 .
 15. Микрюков В. Ю. «Безопасность жизнедеятельности». — М. : КноРус, 2008. — С. 123. — 464 с. — ISBN 978-5-91134-206-7 .
 16. «Единый типовой устав управлений объединений, управлений соединений, воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, созданных в качестве юридических лиц» . www.garant.ru. Дата обращения: 1 декабря 2018.
 17. коллектив авторов. статья «Штаб» // «Военно-морской словарь» / под ред. Чернавина В. Н. . — М. : Военное издательство , 1990. — P. 479. — 511 p. — 100 000 экз.ISBN 5-203-00174-X .
 18. 1 2 3 4 Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации . — Москва: Воениздат, 2017 год
 19. 1 2 Коллектив авторов. Раздел 3. «Command and Control» // FM 100-2-1. «Soviet Army Operations and Tactics» / Под ред. Джона Викхама [en] . — Вашингтон : US Government Printing Office, 1984. — С. 3—12 — 3—14 (33—35). — 203 с.
 20. «О причинах расформирования 105-й гвардейской воздушно-десантной Венской Краснознаменной дивизии» . www.desantura.ru. Дата обращения: 25 декабря 2018.
 21. Генерал-полковник Сердцев Н. и подполковник Евтушенко Н. «Инженерные формирования сухопутных войск США» // Зарубежное военное обозрение : Ежемесячный журнал. — М. : Воениздат, 2000. — № 6 . — С. 14—20 . — ISSN 0134-921X .

Литература

 • Толковый словарь Даля
 • Корпусный штаб // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 • Устав внутренней службы ВС СССР (Утверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 1975 года), Военное издательство ( ВИ ), Москва , 1975 год;
 • БСЭ, 1978, т. 29, стр. 485—486, статья «Штабы»
 • Военный энциклопедический словарь (ВЭС), М. , ВИ, 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);
 • Большой Энциклопедический словарь, 2000 год;
 • Е. И. Тамм. Большая Российская энциклопедия. — М. , 1993.
 • С. В. Волков, Генералы и штаб-офицеры русской армии. Опыт мартиролога (комплект из 2 книг);
 • М. В. Захаров, Генеральный штаб в предвоенные годы;
 • С. М. Штеменко, Генеральный штаб в годы войны. В двух книгах:

См. также

Ссылки