Список на крилести латински изрази

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување

Списокот се состои од фиксни латински изрази ( крилести зборови , поговорки и изреки ).

Дизајн на список:

 • Квадратните загради опфаќаат зборови што ги нема во оригиналниот текст, но се имплицирани со нивното значење.
 • Во загради се дадени објаснувања.
 • Опциите за превод се одделени со точка-запирка (;).
 • Кратенката на почетокот на преводот означува гранка на знаење каде што претежно се користи фраза за фаќање (освен „буквите“, што значи буквален превод).
 • Фуснота како [1]: 15 ја означува страницата 15 во изворот [1].

А

А (предлог)

A caelo usque ad centrum - Од небото до центарот на Земјата.
A capillo usque ad ungues - Од коса на скалпот до ноктите на нозете (од глава до пети).
A capite ad calcem - Од глава до пети; писма. Од глава до пети [1] : 9 .
A casu ad casum - Од време на време.
A contrario - Од спротивното; За доброто на опозицијата; Од спротивното; Напротив [1] : 9 .
A data - econ. Од датумот на потпис [1] : 9 .
A fortiori - дневник. Особено; И уште повеќе [2] : 42 .
Граница - Од прагот; Веднаш; Веднаш [2] : 47 .
Голема реклама минус - [Во заклучок] за повеќе за помалку.
A maximis ad minima - Од повеќе до помалку; Големо до мало [1] : 15 .
A mensa et toro - Од маса и кревет (правна формула за развод).
Нативат - од раѓање.
A nescire ad non esse - Од незнаење до непостоење (логичен суд со кој погрешно се отфрла постоењето на нешто за кое ништо не се знае) [2] : 57 .
А ново - Повторно.
A parte - [Одговор] на страна.
A pedibus usque ad caput - Од глава до пети.
A posse ad esse - Од она што е можно до она што [реално] постои; Од можно до реално [1] : 17 .
A posse ad esse non valet consequential - Колку што е можно, сè уште не треба да се заклучува за реалното.
A posteriori - Врз основа на (врз основа на) искуство; Врз основа на искуство; Од искуство; Искуство [1] : 18 .
A potentia ad actum - Од можното до реалното.
A potiori - Врз основа на преовладуваат.
A potiori fit denominatio - дневник. Името е дадено според доминантната карактеристика [2] : 60 .
A prima facie - На прв поглед.
Априори - Пред и надвор од секое искуство; Однапред; Првично; А приори; Без оглед на искуството [1] : 18 .
A probis probari, ab improbis improbari aequa laus est - Пофалбата на достојните луѓе и осудата на недостојните се подеднакво почесни.
Realibus ad realiora - Од реалното до реалното (слоганот насимболиката ).
Сакрис - [Отфрлен] од светилиште.
A tuo lare incipe - Започни [разговор] од твоето огниште [3] : 572 .

Ab-Ac

апсурдо - од апсурд (да докажува, расудува итн.).
Ab aeterno - Од почетокот на времето, многу одамна.
Ab antiquo - Од античко време, од античко време.
Ab equis ad asinos - Од коњи до магариња (од свештеници до ѓакони, од кулер до душеци).
Ab esse ad posse valet consequentia - Според фактичкиот заклучок за можното.
Ab exterioribus ad interiora - Од надвор кон внатре.
Ab extra - Надвор [1] : 7 .
Аб хинк - Од сега.
Ab hoc et ab hac - Патем и несоодветно (од еден до друг).
Ab hodierno - Од овој датум; Од денес [1] : 7 .
Ab hoedis scindere oves - Одделување овци од кози [1] : 7 .
Ab igne ignem - Оган од оган.
Ab imis unguibus ad verticem summum - Од врвовите на ноктите до самата круна.
Ab imo pectore - Со целосна искреност.
Ab inconvenienti - Од несогласување; Од потреба [1] : 7 .
Ab incunabulis - Од лулка; Од лулка [1] : 7 .
Ab initio - Од почеток [1] : 7 .
Ab initio nullum, semper nullum - Ништо нема да излезе од тоа.
Ab intestato - Без волја.
Аб ирато - Во гнев (од зло).
Ab Jove principium - Од Јупитер - креаторот.
Ab origine - Од почеток (на појава); Од самиот почеток [1] : 7 .
Аб ова - Од јајца; Од јајцето; Од самиот почеток [1] : 8 .
Ab ovo usque ad mala - Од јајца до јаболка; Од почеток до крај [1] : 8 .
Ab posse ad esse consequentia (illatio) non valet - Колку што е можно, сè уште не треба да се заклучува за реалното.
Ab uno disce omnes - Еден по еден учат (судија) за другите; Научи ги сите на еден [1] : 8 .
Ab Urbe condita - Од основањето на градот .
Abeunt studia in mores - Часовите оставаат отпечаток на карактерот; Дејството станува навика [1] : 7 .
Абиенс, аби! - Заминете!
Absente aegroto - Во отсуство на пациентот (не со пациентот).
Задржете се предзнак! - Не сервирајте (нема да се појави) ништо лош знак!; Да не биде лош знак [1] : 8 .
Absit verbo invidia - Не барај по својот збор.
Absolutio ab instantia - Оставање на [обвинетиот] под сомневање.
Апсолво те! - те оправдувам (ти ги простувам гревовите); Ти ги простувам гревовите [1] : 8 .
Absque nota - Категоријата на книги кои немаат ознака на година и место на издавање.
Absque omni exclusiveae - Без никаков исклучок.
Abstractum pro concreto - Општо наместо посебно.
Absurdum in adjecto - Бесмислена претпоставка.
Abusus non tollit usum - Злоупотребата не ја откажува употребата; Злоупотребата не ја исклучува правилната употреба [1] : 8 .
Abyssus abyssum invocat - Бездната повикува кон бездната.
Accessio cedit principali - Припадноста (додатокот) ја следи судбината на главното.
Acta diurna - Несреќи на денот (хроника).
Акт е фабула! - Претставата се игра!
Actio immanens - Самонасочено дејство.
Actio in distans - Дејство на растојание [1] : 9 .
Actio in factum - Актуелно дејство.
Actio popularis - Говор на соучесник.
Actio transiens - Надворешно дејство.
Actore non probante reus absolvitur - права. Доколку тврдењето не се докаже, обвинетиот се ослободува.
Актер sequitur форум rei - нели. Тужителот се обраќа до судот во местото на живеење на обвинетиот.
Actum atque tractatum - Направено и дискутирано.
Актуелно е многу! - Готово е!
Actum ut supra - Направете како што е наведено погоре (порано); Постапете како погоре [1] [4] : 9 .
Actus purus - Чисто дејство.

Ad absurdum - До точка на апсурдност [1] : 9 .
Ad acta - За бизнис.
Ad aeternum - Засекогаш.
Ad aras - На олтарите.
Реклама арбитриум - Изборно, произволно [1] : 9 .
Ad augusta per angusta - До високо преку тешко.
Рекламни најдобри! - На животните!
Ad Calendas Graecas - Во грчките календари (поговорка што значи „не се знае кога“ или „никогаш“).
Ad captandum benevolentiam - За стекнување корист.
Ad captandum vulgus - За доброто на толпата, џагор [2] : 27 .
Ad cogitandum et agendum homo natus est - Човекот е роден за мисла и акција [1] : 9 .
Ad delectanum - За задоволство.
Ad discendum, non ad docendum - За учење, но не и за настава.
Ad disputandum - За дискусија.
Ad ea debeat adaptari jus, quae frequencyer eveniunt - нели. Законот мора да се прилагоди на оние случаи кои често се случуваат.
Реклама exemplum - Со примерот; На пример [1] : 10 .
Дополнителна реклама - до крајност.
Рекламата екстремира - до крајност.
Ad finem - До крај (страница, лист, итн.).
Фонтови за реклами - до примарни извори.
Ad futuram memoriam - За долго сеќавање.
Ad futuram rei memoriam - Потсетник за настан.
Ad gloriam - За слава.
Ad gustum - По вкус.
Ad hastam - Се продава јавна.
Ad Herculis columnas - Пред столбовите на Херкулес.
Ад хок - За ова (особено за овој случај); За овој случај; За таа цел [1] : 10 .
Ad hominem - На лице; Применето на луѓето [1] : 10 .
Реклама почести - Од чест (бесплатно).
Ad hoste maligno libera nos, Domine - Избави нè од злобниот, Боже.
Ad impossibilia nemo tenetur - Не можете да го натерате невозможното да го правите.
Ad infinitum - До бесконечност, без крај [1] : 10 .
Ad informandum - За информации.
Реклама instar - Лајк.
Ad instruendum - За подготовка.
Привремена реклама - За некое време; Во моментов [1] : 10 .
Ad latus - На страна (околу).
Ad libita librarii - По дискреција на писарот.
Ad libitum - Изборно (по ваша дискреција); Како сакаш; Избор [1] : 11 .
Ad limina (apostolorum) - До (апостолските) брзаци.
Ad litem - За анализа.
Ad litteram - Буквално; Буквално [1] : 11 .
Рекламна локација! - На места! (на место!).
Ad majorem Dei gloriam - На зголемена слава Божја [1] : 11 .
Прирачник за рекламирање - При рака [5] : 15 .
Максимум на оглас - До највисок степен.
Ad meliora tempora - До подобри времиња [5] : 15 .
Ad meliorem - На подобро.
Меморандум за оглас - Да не се заборави [5] : 15 .
Рекламен минимум - До најнизок степен.
Ad modum - Моделиран на [5] : 15 .
Ad multos annos - За многу години [5] : 15 .
Ad narrandum, non ad probandum - Да се ​​каже, а не да се докажува.
Ad nauseam - До точка на гадење (се однесува на дискусии кои веќе ги изморија учесниците со нивното времетраење).
Ad normam - По правило.
Ad notam - За информации [1] : 11 [5] : 15 .
Ад нотанда - Забелешка [1] : 11 [5] : 15 .
Ad notata - Забелешка [1] : 11 .
Ad oculos - Визуелно; Со свои очи; Пред очи [1] : 11 .
Рекламен опус! - Зафатете се!; Да работи! [5] : 15
Ad patres - На предците; До предците (да отидат во ..., односно „во другиот свет“, да умрат) [2] : 35 .
Ad patres conscriptos - До господа сенатори.
Ad perpetuam rei memoriam - Во вечниот спомен на настанот.
Ad personam - Лично.
Ad pias causas - За добра причина.
Ad pluralitatem votorum - Со мнозинство гласови.
Ad populum - За народот (за општиот читател).
Ad profundum - До дното.
Ad publicandum - Јавно, со објавување.
Ad ratificandum - За одобрување.
Рекламен референдум - Дипл. До извештајот, за извештајот [1] : 11 - клаузула на документот, што ја покажува потребата за негово одобрување од највисоката власт.
Ad rem - До точка [1] : 11 .
Ad se ipsum - За себе.
Ad totalem evaporabionem - До целосно испарување.
Реклама терциум - Трето.
Ad unguem - До ноктот (се користи во значењето со најголема грижа (точност)); Точно [1] : 12 .
Ad unum omnes - Еден и сите.
Ad usum delphini - За употреба од страна на Дофин .
Ad usum externum - За надворешна употреба.
Ad usum internum - За внатрешна употреба.
Ad usum populi - За народна потрошувачка.
Ad usum proprium - За лична употреба.
Ad usum vitae - За секојдневни потреби.
Ad valorem - економичност. Според цената; По цена; Според проценката; Достоинствено [1] : 12 .
Ad verbum - Буквално; Буквално [1] : 12 [5] : 16 .
Ad verbum audiendum - За интервју (јавете се, поканете).
Ad victoriam - До горчлив крај, до победа.
Ad vitam - До животот.
Ad vitam aeternam - До вечен живот, засекогаш и засекогаш.
Ad vitam aut culpam - нели. За цел живот или додека не си виновен [5] : 16 ; Доживотно или до првата грешка [1] : 12 .
Ad vocem - Што се однесува, патем, забелешка [1] : 12 .
Adhuc sub judice lis est - нели. Судијата сè уште има предмет.
Адвербиум - Прилог .
Advitalitum е во право. Тестаментен животен запис.
Advocatus Dei - Божји застапник [5] : 16 .
Advocatus Diaboli - Адвокатот на ѓаволот [1] : 12 [5] : 16 .

Ае-Ам

Aequam memento rebus in arduis servare mentem - Запомнете, обидете се да го одржите вашето присуство на умот во тешки околности.
Aequat causa effectum - Ефектот е еднаков на причината.
Aequilibrium indifferentiae -филозофија. Состојба на два еднакви, спротивни мотиви.
Aequo animo - Рамнодушен, мирен, трпелив [1] : 13 [5] : 16 .
Aequo pulsat pede - Смртта го погодува секој рамнодушен.
Аекуум е неминем со алтериус штетно и повреди фиери локуплетиорем - нели. Правдата бара никој да не се збогатува незаконски и на штета на друг.
Aere perennius - Посилен од бакар (се користи во значење на издржлив); Посилна од бронзата [1] : 13 .
Aes triplex - Троен бакар (се користи како метафора за Хорас за цврстина, бестрашност и телесна сила) [1] : 13 .
Aeterna historia - Вечна историја [5] : 17 .
Aeterna urbs - Вечниот град (за антички Рим ) [5] : 17 .
Aeternae veritates - Вечни вистини [5] : 16 .
Aeternum vale - Прости засекогаш [5] : 17 .
Возраст, libertate decembri utere - Ајде, уживај во слободата на декември (пр. Во значењето направи пауза).
Возраст, quod agis, et respice finem - Направете , направете го тоа и погледнете на крајот (се користи како совет да бидете внимателни на вашата работа и да се грижите за резултатот).
Agere sequitur esse -филозофија. Дејството следи од битието.
Ager publicus - Јавен земјишен фонд во антички Рим.
Agnosco veteris vestigia flammae - Ги препознавам трагите од стариот пожар.
Агнус Деи - Јагнето Божјо [1] : 13 [5] : 17 .
Ајо! - Одобрувам!, потврдувам!
Albo lapillo notare diem - Прославете го денот со бел камен (се користи во значењето да се смета овој или оној ден за среќен, значаен).
Alea iacta (jacta) est - Матрицата е фрлена [1] : 14 [5] : 17 .
Alia Editio - Друго издание [1] : 14 .
Alia tempora - Други времиња [5] : 18 ; Не тие времиња [1] : 14 .
Алиби - На друго место [1] : 14 .
Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt - туѓите пороци ни се пред очи, а нашите зад грб.
Alienatio mentis - Затемнување на умот.
Alieni juris - [Лица] од туѓото право.
Aliis inserviendo consumor - Блескајќи им на другите, се палам (служејќи им на другите, се расфрлам ).
Aliquando bonus dormitat Homerus - Понекогаш Хомер спие; И Хомер понекогаш дреме; И има дупка кај старицата (пр. Во значењето не треба да барате вина за ситни гафови, грешки се можни за секого) [1] : 14 .
Aliud stans, aliud sedens - Едниот [зборува] стоејќи, другиот - седи (се користи во значење на седум петок во неделата, држејќи го носот на ветрот).
Alius alio plura invenire potest, nemo omnia - Едниот може да отвори повеќе од другиот, но никој - сè.
Алма Матер - Мајка-медицинска сестра (скратено гимназија, која му давала духовна храна на ученикот) [1] : 14 .
Алтер его - Друго јас [5] : 18 ; Друг јас; Близок пријател и истомисленик [1] : 14 .
Alter idem - Вториот е исто [1] : 15 .
Altera pars - Другата страна [5] : 18 .
Altum silentium - Длабока тишина.
Амабилен опус - Прекрасно суштество.
Amabilis insania - Пријатно лудило.
Amabilis scientia - Пријатна (пријатна) наука (за ботаниката ).
Amant alterna Camenae - Музите уживаат во наизменични песни.
Амантес невиден. Видентес не амант. - Љубовниците не забележуваат. На оние кои забележуваат не им се допаѓа.
Amantes sunt amentes - Љубовниците се луди.
Amantium irae - Кавги на љубовници (применливо за кавги меѓу пријатели за ситници).
Amantium irae amoris integratio - Кавгите на љубовниците се обновување на љубовта [5] : 18 .
Amat victoria curam - Победата сака трудољубивост (грижа за себе) [3] : 371 .
Amata nobis quantum amabitur nulla - Сакана од нас, како никој друг нема да биде сакана .
Амин! - Навистина; Крај.
Amicalia desideria - Пријателски желби.
Amici, diem perdidi - Пријатели, го изгубив денот [5] : 19 .
Amicus certus in re incerta cernitur - Доверлив пријател е познат во несигурен бизнис, пр. во значење вистински пријател се познава во неволја [5] : 19 ; Вистинскиот пријател се препознава во тешки околности (во несреќа) [1] : 15 .
Amicus cognoscitur amore, more, ore, re - Пријателот се познава по љубов, диспозиција, личност, дело.
Amicus (Животно) humani generis - Пријател на човечкиот род (се користи во значење на универзален пријател) [5] : 19 ; Пријател на човекот [1] : 15 .
Amicus incommodus ab inimico non differt - Непријатниот пријател не се разликува многу од непријателот (на пример, будалата која помага е поопасна од непријателот).
Amicus meus - Мојот пријател.
Amicus Plato, sed magis amica est veritas - Платон е пријател, но вистината е голем пријател (Платон е мој пријател, но вистината е подрага - зборовите што му се припишуваат на Аристотел , употребени во значењето не треба да ја компромитираат вистината или правдата под никакви околности) [1] : 15 [5] : 19 .
Amicus verus - rara avis - Верен пријател - ретка птица.
Amor caecus - Љубовта е слепа.
Amor fati - Љубов кон судбината, љубов кон рок upotr. во значење фатална предодреденост на сите нешта [1] : 15 .
Amor patriae - Љубов кон татковината [1] : 15 .
Amor vincit omnia - Љубовта освојува сè [1] : 15 .
Amor non est medicabilis herbis - Љубовта не се лекува со билки; За љубовта нема лек [2] : 55 .

An-Aq

An nescis longas regibus esse manus? „Зарем не знаете дека кралевите имаат долги раце? [5] : 20
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? „Сине мој, не знаеш ли колку малку интелигенција е потребна за да владее со светот? [5] : 20
Аналогија ентис -Филос. Подобие на битието.
Anathema maranata - Проколнат / екскомунициран.
Ancilla philosophiae - слуга на филозофијата.
Ancilla theologiae - слуга на теологијата.
Anguis in herba - Змија во тревата - за скриена, но смртоносна опасност [1] : 15 [5] : 20 .
Angulus ridet - Местото ми се насмевнува, upotr. во однос на местото што ви се допаѓа.
Анима -Филос. Душа.
Anima vilis - Експериментално животно.
Animalia vivunt, crescunt et sentiunt - Животните живеат, растат и чувствуваат.
Animam in promptu habere - Да има целосно присуство на умот.
Animi magnitudo - величина на духот.
Анимус -Филос. Дух.
Animus denuntiandi - нели. Намера за закана.
Animus injuriandi - нели. Намерата да се навреди.
Animus meminisse horret - Душата трепери од ужас (штом се сеќавате на ова).
Animus possidendi - нели. Намера за одземање / заземање / поседување [1] : 16 .
Animus quod perdidit optat, Atque in praeterita se totus imagjin versat - Душата копнее по изгубеното и е занесена од имагинацијата во минатото.
Animus rem sibi habendi - нели. Намерата да ја поседувате стварта сами.
Animus suspicax - Чувство на недоверба.
Anni currentis - Оваа година [1] : 16 .
Anno - Година; Во годината; Во летото.
Anno ab urbe condita - Една година од основањето на градот (Рим).
Anno aetatis suae - Во догледно време; Во догледно време; Во годината на неговиот живот (неговиот живот) тоа беше [толку години] - античка погребна формула.
Anno ante Christum Natum - Во годината пред Христа (П.н.е.) [1] : 16 .
Ано Кристи - Во годината по Христовото раѓање (АД).
Anno Domini - Во годината Господова (во таква и таква година од нашата ера) [1] : 16 .
Anno mundi - За една година од создавањето на светот [1] : 16 .
Anno post Romam conditam - Во годината по основањето на Рим.
Annus horribilis - Несреќна година.
Ante bellum - Пред војната [5] : 21 ; Пред војната [1] : 17 .
Ante Christum Natum - Пред Христа [1] : 17 .
Ante diem - До денес; До тој датум; Пред време [1] : 17 .
Ante factum - Пред [што] да се случи / се случи.
Ante mare undae - Пред морските бранови (се користи за да се нагласи идејата дека причината сигурно му претходи на ефектот, а целината е составена од делови).
Ante meridiem - Пред пладне [1] : 17 .
Ante nuptias donatio - нели. Подарок на сопругот пред свадба.
Ante quem - До тогаш.
Антериоритас - Антериорност .
Апаратска критика - Подготовки за истражувачка работа [1] : 18 .
Appellatio - нели. Повика на суд.
Додаток - Додаток (на статија и сл.).
Appetitus societatis - Желба за хостел.
Aqua bulliens - Зовриена вода [1] : 18 .
Aqua destillata - Дестилирана вода [1] : 18 .
Aqua et igni alicui interdicere - Да се ​​лишат од вода и оган, односно сите граѓански права [1] : 18 .
Aqua et ignis - Вода и оган.
Aqua et panis, vita canis - Водата и лебот се кучешки живот [5] : 21 .
Аква фонтана - Слатка вода (питка, изворска вода).
Aqua [cavat] lapidem non vi, sed saepe cadendo - Водата [ го троши ] каменот не со сила, туку со повторени удари (трпеливоста и работата сè ќе сомелат).
Aqua pluvialis - дождовница [1] : 18 .
Аква пура - Чиста вода.
Аква тофана - Тофана вода.
Aqua vitae - Вода на животот [5] : 21 ; Вотка [1] : 18 .
Aquae et ignis interdictio, hoc est exillum - Забраната за употреба на вода и оган, односно егзил.
Aquae potoribus - Вода пијат.
Aquila non captat muscas - последно Орелот не фаќа муви [2] : 61 (достојниот човек не се занимава со ситни работи).

Ар

Arbiter elegantiae - Арбитер на благодатта, законодавец во полето на благодатта (руски аналог - Законодавец) [1] : 19 .
Арборетум - Арборетум .
Arcades ambo - Двајцата од Аркадија [5] : 21 .
Argenteis hastis pugnare — Сражаться серебряными копьями (означает добиваться своего путём подкупа).
Argentum nitricumЛяпис .
Argumenta ambigua — Обоюдоострые доводы.
Argumenta ponderantur, non numerantur — [Сила] доказательств [определяется] по их вескости, а не по количеству [1] :19 [5] :21 .
Argumentum a contrarioлог. Довод, почерпнутый из разбора противного предположения.
Argumentum a posterioriлог. Доказательство на основании опыта.
Argumentum a prioriлог. Доказательство на логическом основании.
Argumentum a silentioлог. Довод от умолчания [1] :19 .
Argumentum a tutoлог. Доказательство безопасности или верности.
Argumentum ab impossibili лог. Довод от невозможности (сделать что-либо).
Argumentum achilleumлог. Ложный довод.
Argumentum ad crumenamлог. Довод к кошельку (убеждение при помощи денег).
Argumentum ad hominemлог. Аргумент к человеку; Переход на личности.
Argumentum ad ignorantiamлог. Довод, рассчитанный на неосведомлённость собеседника, его невежество.
Argumentum ad invidiaлог. Довод от недоброжелательства (из зависти, злобы), мнимый довод.
Argumentum ad judicumлог. Довод к суждению.
Argumentum ad misericordiamлог. Довод, рассчитанный на то, чтобы вызвать жалость.
Argumentum ad populumлог. Аргумент к народу.
Argumentum ad remлог. Довод, опирающийся на обстоятельства дела, вещественный довод.
Argumentum ad verecundiamлог. Аргумент к скромности (обращение к авторитету).
Argumentum ad veritatemлог. Довод, основанный на общепризнанных и научно подтверждённых истинах.
Argumentum ambiguum (communis)лог. Обоюдоострый довод.
Argumentum baculinumлог. Довод палкой (убеждение насилием).
Argumentum ex consensu gentumлог. Обоснование доказательства тем, что утверждаемое всеми принимается за истину.
Argumentum ex silentioлог. Доказательство, выводимое из умалчивания.
Argumentum externumлог. Довод, заимствованный от предмета, лежащего вне спорного вопроса.
Argumentum internumлог. Довод, заключающийся в само́й спорности вопроса.
Argumentum legis — Основание закона.
Argumentum primarium (palmarium)лог. Самое высокое (решительное) доказательство.
Arma virumque cano — Воспеваю военные подвиги героя.
Arrectis auribus — Ушки на макушке [1] :20 .
Ars adeo latet arte sua — Искусство таково, что его не заметно.
Ars amandi — Искусство (наука) любви [5] :21 .
Ars est celare artem — Искусство — в умении скрыть искусство [2] :66 .
Ars et norma interpretandi naturam — Наука и правила объяснения природы.
Ars gubernandi — Искусство управления.
Ars moriendi — Искусство умирания.
Ars logica — Искусство логики.
Ars longa, vita brevis — Искусство долговечно, а жизнь коротка [1] :20 .
Ars oratoria — Ораторское искусство.
Ars poetica — Поэтическое искусство [1] :20 .
Ars sacra — Священное искусство.
Ars una, species mille — Искусство едино, его видов много.
Ars vitae — Искусство жизни [5] :22 .
Artes ingenuae (liberales) — Свободные искусства, то есть умственный труд.
Artes molliunt mores — Искусства смягчают нравы [5] :21 .
Articulo mortis — Одной ногой в гробу.
Articulus — Часть, раздел.
Articulus secretissimusдипл. Секретнейшая часть (статья) [договора].
Artificiosa natura — Творческая природа.
Artium magister — Учёная степень в некоторых западноевропейских университетах, равная докторской.

As-Av

Asa foetida — Зловонное снадобье.
Asini exiguo pabulo vivunt — Ослы удовлетворяются скудным кормом, употр. при характеристике чьей-либо невзыскательности.
Asinos non curo — На ослов не обращаю внимания.
Asinus asinorum in saecula saeculorum — Осёл из ослов во веки веков.
Asinus asinum fricat — Осёл трётся об осла (поговорка [2] :69 , означающая «свой своего хвалит» [6] :69 ). Сравните: Manus manum lavat [2] :69 .
Asinus Buridani inter duo prata — Буриданов осёл между двумя лужайками.
Associatio idearum — Ассоциация идей.
Astra inclinant, non necessitant — Звёзды склоняют, но не принуждают.
Asylum ignorantiae — Убежище незнания (неведения); лог . понятие, признаваемое недостаточным, но которым довольствуются, чтобы избежать дальнейших размышлений.
Atrium mortis — Предзнаменование смерти.
Atrophia nervorum — Нервное истощение.
Auctoritas foris — Широкое влияние (авторитет).
Auctoritas rei judicataeправ. Прецедент судебного решения.
Audacter calumniare, semper aliquid haeret — Смело клеветать [можно], потому что всегда что-нибудь да останется.
Audentes fortuna juvat — Удача (судьба) сопутствует смелым [1] :20 .
Audiatur et altera pars — Следует выслушать и другую (противоположную) сторону; Пусть будет выслушана и другая сторона [1] :20 .
Auguror nec me fallit augurium, historias tuas immortales futuras — Предвещаю, не ложно моё предсказание, твоя история будет бессмертна.
Aura popularis — Переходящая (непрочная) популярность.
Aurea mediocritas — Золотая середина (иронично о достоинствах среднего качества, о посредственности) [1] :21 .
Aures habent, et non audientбибл . есть у них уши, и не услышат.
Auri sacra fames — Зла́та про́клятая жажда (о скупости, жадности).
Auribus teneo lupum — Держать волка за уши (находиться в безвыходной ситуации, меж двух огней).
Aurora borealis — Северное сияние.
Aurora musis amica est — Аврора — подруга муз (употр. в знач.: утренние часы наиболее благоприятны для занятий науками и искусствами) [1] :21 .
Аurum nostrum non est aurum vulgi — Наше золото — не золото толпы.
Aurum potestas est — Золото — это власть.
Auspicia sunt fausta — Предзнаменования благоприятны (формула римских жрецов, гадавших по полёту птиц).
Auspicium melioris aevi — Примета лучшей поры; Знак лучших времён [1] :21 .
Aut bene, aut nihil — [Говорить] или только хорошее, или совсем ничего.
Aut bibat, aut abeat — Пусть либо пьёт, либо уйдет (следует подчиниться правилам данного сообщества или уйти) [1] :21 .
Aut Caesar, aut nihil — Или Цезарь , или ничто (или всё, или ничего); Быть или Цезарем или никем [1] :21 .
Aut cum scuto, aut in scuto — Или со щитом, или на щите.
Aut deus, aut natura — Или Бог, или природа.
Aut non tentaris, aut perfice — Или не берись, или доводи до конца.
Aut disce, aut discede — Или учись, или уходи.
Aut prodesse volunt aut delactare poetae — Поэты желают быть или полезными, или приятными.
Aut vincere, aut mori — Или победить, или умереть.
Ave — Здравствуй.
Ave, Caesar, morituri te salutant — Здравствуй, Цезарь , идущие на смерть приветствуют тебя [1] :21 .
Ave Mariaцерковн. Радуйся, Мария [1] :21 .
Ave ac vale — Здравствуй и прощай.
Ave verum corpusцерковн. Приветствую тебя, пречестное тело.
Avibus bonis — В добрый час, при хороших предзнаменованиях.

B

Bacchum Nymphis temperare — Разбавлять вино водой.
Barba crescit caput nescit — Борода растёт, голова мудрее не становится.
Barba non facit philosophum — Борода не делает философом.
Barbam video, sed philosophum non video — Вижу бороду, но не вижу философа (ср.: борода не прибавляет ума).
Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli — Варваром я здесь кажусь, потому что никто меня не понимает.
Beata stultica — Блаженная глупость [1] :22 .
Beatae plane aures, quae non vocem foris sonantem, sed intus auscultant veritatem docentem — Истинно блаженны уши, внимающие не голосу, звучащему на площадях, но голосу, в тиши учащему истине.
Beati pauperes spirituбибл. Блаженны нищие духом.
Beati possidentes — Счастливы обладающие [1] :22 .
Beatudio non est virtutis praemium, sed ipsa virtus — Блаженство не есть награда за добродетель, но сама добродетель.
Beatus ille, qui procul negotiis — Блажен тот, кто вдали от дел.
Bella matribus detestata — Войны, матерям ненавистные.
Bellum internecivum — Война до истребления [1] :22 .
Bellum omnium contra omnes — Война всех против всех [1] :22 .
Bene diagnoscitur, bene curatur — Хорошо распознаётся — хорошо вылечивается.
Bene misceaturмед. Хорошо смешать.
Bene placito — По доброй воле (мирно, кротко).
Bene qui latuit, bene vixit — Благо, кто хорошо прожил в счастливом отдалении.
Bene tritumмед. Хорошо растереть [1] :22 .
Bene valete — Будьте здоровы.
Benevole lector — Благосклонный читатель.
Benevolentiae captande causa — Для снискания благоволения.
Bestiolae, quae unum tantum diem vivunt — Создания, живущие только один день (о переходящих пустяках).
Biblia pauperum — Библия бедных (неграмотных).
Bibliothecae scriptorum — Собрание текстов древних авторов.
Bis dat qui cito dat — Дважды даёт, кто даёт скоро; Скорый дар ценен вдвойне [1] :22 .
Bis repetitia placent — Повторённое дважды понравится.
Bis vincit qui se vincit in victoria — Дважды побеждает тот, кто, одержав победу, побеждает и себя.
Bona adventicaправ. Благоприобретённое имущество (в отличие от полученного по наследству).
Bona dicta — Поучительные слова (остроты).
Bona fama divitiis est potior — Добрая слава лучше богатства.
Bona fide — Добросовестно; Чистосердечно; Простодушно; Доверчиво; По доброй вере; Без всякого умысла [1] :23 .
Bona fidesправ. Добрые услуги; Добросовестность [1] :23 .
Bona hereditariaправ. Наследуемое имущество.
Bona mente — С добрыми намерениями (умыслом).
Bona opinio homini tuttior pecunia est — Добрая слава надёжнее денег.
Bona venia vestra — С вашего позволения.
Bonae fidei possesioправ. Добросовестное владение.
Boni hominesправ. Добрые люди.
Bonis auspiciis — С хорошим предзнаменованием, в добрый час.
Bono modo — Хорошим способом.
Bono sensu — В хорошем смысле.
Bonum publicum — Общественная польза.
Bonum vinum laetificat cor hominusбибл. Доброе вино веселит сердце человеческое.
Bonus eventus — Счастливая участь.
Bonus ordo — Хороший порядок.
Bonus pater familias — Хороший отец семейства.
Bonus ver semper tiro est — Порядочный (честный) человек всегда остаётся новичком (употр. в знач.: добряка легко провести).
Breves vibrantesque sententiae — Те сентенции блещут, которые кратки.
Brevi manu — Короткой рукой (употр. в знач.: без проволочек, быстро, скоро).
Brevis esse laboro, obscurus fio — Стараюсь быть кратким, делаюсь тёмным (непонятным).
Bruta fulmina — Пустые угрозы.

C

Ca

Cacatum non est pictum — Нагажено — не нарисовано (не одно и то же; Стриженое — не брито).
Cadit quaestio — Вопрос отпадает [1] :23 .
Cadmea victoria — Победа Кадма (победа дорогой ценой).
Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius — Убивайте всех. Господь опознает своих (слова, приписываемые папскому легату Арнольду Амальрику , якобы произнесённые во время крестового похода , когда его спросили, как отличить еретиков от истинных христиан).
Caelo tonantem credidimus Jovem Regnare — Гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера (о чьей-либо силе догадываются только после ударов, которыми она поражает).
Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt — Небо, не душу меняют те, кто через море уходит (цитата из эпистол Горация (1,11,27)).
Caesar ad Rubiconem — Цезарь перед Рубиконом (о человеке, готовом принять важное решение) [1] :23 .
Caesar citra Rubiconem — Цезарь по ту сторону Рубикона (о человеке, в результате смелого шага сделавшем важное дело) [1] :23 .
Caesarem licet stantem mori — Цезарю дано показать, как надо умирать.
Caesarem vehis Caesarisque fortunam — Цезаря везёшь и его судьбу.
Caesar non supra grammaticos — Цезарь не выше грамматиков (соблюдение грамматических правил обязательно для каждого, в том числе и Цезаря).
Caetera activitati — В остальном действовать [по усмотрению].
Caetera desiderantur — Об остальном остаётся желать (о законченном, но неполном труде, не до конца выполненном исследовании).
Caetera desunt — Остального недостаёт (помета на неоконченных рукописях).
Calamitas virtutis occasio — Бедствие — пробный камень доблести.
Callida junctura — Искусное соединение.
Calumniare audacter, semper aliquid haeret — Клеветать следует дерзко, тогда что-нибудь всегда прилипнет.
Calvitium non est vitium sed prudentiae judicium — Лысина не порок, а свидетельство мудрости.
Camera clara — Светлая камера (приспособление для проецирования непрозрачных картин).
Camera lucida — Призматический прибор, приспособление для рисования и черчения.
Camera obscura — Тёмная камера (прибор в виде ящика с линзой, через которую проходит свет и даёт на противоположной стенке перевёрнутое изображение).
Camica santa — Святая рубаха (о рубашках, носимых гаррибальдийцами ).
Candidior lacte — Белее молока.
Canina facundia — Собачье красноречие.
Canis a non canendo — Поющей [названа собака] потому, что она не поёт (о нелепом, безосновательном наименовании).
Cantabit vacuus coram latrone viator — Не имеющий багажа путник поёт даже и повстречав разбойника.
Capitis deminutioправ. Потеря гражданских прав.
Captatio benevolentiae — Снискание расположения; Заискивание [1] :23 .
Caput atro carbone notatum — Тяжела участь опозоренного.
Caput mortuum — Мёртвая голова (о чём-либо, лишённом смысла, содержания); Череп, бренные останки [1] :24 .
Caput mundi — Голова мира (о Риме ).
Caput orbi — Голова мира (о Риме ).
Caritas humani generis — Милосердие к роду человеческому.
Caritas omnia credit — Любовь всему верит ( Первое послание к Коринфянам апостола Павла , 13).
Carmen famosum — Позорящий (порочащий) стих.
Carmen horrendum — Песнь, наводящая ужас.
Carmina nulla canam — Не буду слагать стихов.
Carmina morte carent — Стихи лишены смерти.
Caro est qui securis est — Кто с топором, тот и с мясом.
Carpe angelum — Лови вестника (спеши узнать новости).
Carpe diem — Лови день, лови момент.
Carpent tua poma nepotes — Пожнут твои плоды внуки.
Carthago delenda estКарфаген должен быть разрушен.
Casta est quam nemo rogavit — Целомудренна та, которой никто не домогался.
Castis omnia casta — Для непорочного всё непорочно; Чистым всё кажется чистым [1] :24 .
Casum sentit dominusправ. Хозяин сам несёт ответственность за случайную гибель вещи.
Casus a nullo praestanturправ. За случай никто не несёт ответственности.
Casus belli — Случай [для] войны; Повод для войны [1] :24 .
Casus conscietiaeправ. Обстоятельства осведомлённости.
Casus foederis — Случай договора.
Casus incurabilis — Неизлечимый случай.
Catena scientiarum — Цепь наук (обо всех науках как целом).
Causa activaлог. Действующая причина.
Causa bibendi — Повод для выпивки (причина попойки).
Causa causalis — Причина причин (главная причина).
Causa civilisправ. Повод для гражданского [судебного спора].
Causa criminalisправ. Повод к обвинению.
Causa efficiensлог. Побудительная причина, движущая сила [1] :24 .
Causa essendiлог. Причина бытия (существования).
Causa finalisлог. Конечная (целевая) причина.
Causa finita est — Дело кончено, вопрос решён.
Causa formalisлог. Формальная причина.
Causa irae — Причина гнева (раздражения).
Causa justa — Уважительная причина [1] :24 .
Causa materialisлог. Материальная причина.
Causa naturalisлог. Естественная причина.
Causa occasionalisлог. Случайная причина.
Causa primaлог. Первая причина.
Causa principalisлог. Главная причина.
Causa privata — Частное дело.
Causa proxima, non remota spectaturправ. Ближайшая, а не отдалённая причина принимается во внимание.
Causa sine qua non — Непременное условие, причина без которой не… [1] :24 .
Causa sufficiensлог. Достаточная причина.
Causa suiфилос. Причина самого себя (первопричина).
Cautio judicatum solviправ. Обеспечение исполнения решения.
Cave canem — Берегись собаки.
Cave hominem unius libri — Опасайся человека одной книги (того, кто знает хоть и немногое, но основательно).
Cave ne cadas — Берегись, чтоб не упасть.
Caveant consules! — Пусть консулы будут бдительны.

Ce-Cl

Cedant arma togae — Пусть оружие уступит тоге (пусть война отступит перед миром) [1] :24 .
Cedo majori — Уступаю старшему [1] :25 .
Censor morum — Суровый блюститель нравов (иронично).
Certa de causa — По определённой причине.
Certa viriliter sustine patienter — Бороться по-мужски, с терпением и выносливостью.
Cessante causa, cessat effectus — С прекращением причины прекращается следствие [1] :25 .
Cessio bonorumправ. Передача имущества доверителю.
Ceteris paribus — При прочих равных условиях [1] :23, 25 .
Ceterum censeo — Впрочем, полагаю; При всём том я думаю [1] :25 .
Charta non erubescit — Бумага не краснеет.
Cibus, onus et virga asino — Ослу нужны пища, груз и кнут.
Circulus in probandoлог. Круг в доказательствах .
Circulus vitiosusлог. Порочный круг, безвыходное положение [1] :25 .
Citato loco — В приведённом месте (об источнике цитирования) [1] :25 .
Citius, altius, fortius! — Быстрее, выше, сильнее! [1] :26
Cito citissimo — Как можно скорее; Очень срочно [1] :26 .
Civiliter mortuiправ. В состоянии гражданской смерти (лишённым прав).
Civis Romanus sum — Я — римский гражданин.
Civitas Dei — Град Божий.
Clara pacta, boni amici — При отчётливых взаимоотношениях прочнее дружба.
Clari viri — Светлые личности.
Claris verbis — Ясно изложить.
Classicus scriptor — Классический писатель.
Classicus testisправ. Надёжный свидетель.
Claudite jam rivos, sat prata biberunt — Закройте же источники, луга напитались довольно (иронично пора кончать).
Clausula rebus sic stantibusправ. Сохранение силы договора при неизменности общей обстановки.
Cloaca maxima — Великая помойная яма (сначала букв. — о наибольшей канализационной трубе, потом переносно — о большом городе как скопище разврата).

Co

Codex chartaceus — Старинная рукопись (написанная на бумаге).
Codex manuscriptus — Старинная рукопись.
Codex rescriptus — Палимпсест.
Coeli lumen — Небесный свет.
Cogita et visa — Замыслы и намерения.
Cogitationum poenam nemo luitправ. Никого не наказывают за мысли.
Cogito ergo sum — Мыслю, следовательно существую; Мыслю, значит я существую [1] :26 .
Cognata vocabula rebus — Слова, соответствующие поступкам (вещам) [1] :26 .
Cognatio spiritualis — Духовное сродство.
Coincidencia oppositorumлог. Совпадение противоречий.
Collegium musicum — Камерный оркестр старинной музыки.
Collegium privatum — Частные лекции (с небольшим числом слушателей).
Collegium publicum — Публичные лекции.
Colluvies gentium — Скопление племён.
Columnae Herculis — Геркулесовы столбы (употр. в. знач.: крайние пределы чего-либо).
Commentarius perpetuus — Сплошное текстуальное толкование.
Commodum possessionisправ. Общее владение.
Commodum publicumправ. Общее благо.
Commotio cerebriправ. Возбуждённое состояние под влиянием гнева.
Communa bonorem — Общность имущества.
Communibus annis — В течение года в среднем.
Communis opinio — Общее мнение.
Comoedia togata — Драма с римским сюжетом.
Compelle intrateбибл. Убеди прийти.
Compesce mentem — Сдерживай гнев.
Comple promissum — Выполняй обещанное [1] :26 .
Compos mentisправ. В здравом уме.
Compos suiправ. В полном сознании.
Conclamatum est — Всё кончено, всё погибло.
Concordet sermo cum vitā — Пусть речь соответствует жизни.
Concordia discors — Согласие противоречий.
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur — При согласии [и] малые государства (или дела) растут, при раздорах [и] великие разрушаются [2] :111 .
Conditio sine qua non — Условие, без которого нет; Непременное условие [1] :27 .
Conditio suspensivaправ. Сомнительное условие.
Confessus pro judicato habeturправ. Сознавшийся считается осуждённым.
Confiteor solum hoc tibiбибл. Исповедаюсь только тебе.
Consensus facit nuptiasправ. Согласие создаёт брак.
Consensus gentium — Согласие народов.
Consensus omnium — Общее согласие; Согласие всех, общее признание [1] :27 .
Consequentia non valetлог. Последовательность не имеет силы (заключение неверно).
Consideratis considerandis — Если принять в соображение всё, что следует.
Consilio manuque — Советом и содействием.
Consilium abeundi — Предложение покинуть место работы или обучения.
Consortium omnis vitaeправ. Содружество на всю жизнь.
Consuetudo altera natura — Привычка — вторая натура.
Consummatum est!библ. Свершилось!, последнее слово Христа на кресте Евангелие от Иоанна , 19, 30.
Consumor aliis inserviendo — Изнуряю себя, работая на благо других.
Contra bonos mores — Против добрых нравов, против нравственности [1] :27 .
Contra Gracchos Tiberim habemus — Против Гракхов у нас есть Тибр.
Contra factum non datur argumentum — Против фактов нет аргументов.
Contra jus et fas — Против закона и справедливости.
Contra tabulas — Против таблиц (вопреки документам).
Contra rationem — Вопреки здравому смыслу.
Contra contrariis curantur — Противное излечивается противным.
Contra spem spero — Без надежды надеюсь.
Contra vim mortis non est medicamen in hortis — Против силы смерти в садах нет лекарств.
Contradictio in adjecto — Противоречие в определении.
Contradictio in contrariumлог. Выведение (объяснение) от противоположного.
Contradictio in reлог. Противоречие в существе (нелепость).
Contradictio simptomatumмед. Противоречивость в симптомах.
Contraria sunt complementa — Противоположности дополняют друг друга.
Contumacia cumulat poenamправ. Упорство усугубляет наказание.
Coram arbitrisправ. В присутствии свидетелей.
Coram hominibus — Перед людьми.
Coram publico (populo) — При народе, всенародно [1] :28 .
Cornu copiae — Рог изобилия.
Corpora non agent nisi soluta — Тела не действуют, если не растворены.
Corpus delicti — Тело преступления (улики; Состав преступления); Состав преступления, вещественное доказательство, основные улики [1] :27 .
Corpus Dominiхрист. Тело Го́спода.
Corpus jurisправ. Свод законов.
Corpus juris civilis (romani)прав. Кодекс Юстиниана [1] :28 .
Corpus simbioticum — Сожительство индивидов (народ).
Corpus solidum — Осязаемое тело.
Corpus vile — Дешёвый организм, используемый для опытов в биологии и медицине.
Correctis, corrigendis, imprimatur — Поправить, выправить, печатать.
Corruptio optimi pessima — Порча наилучшего хуже всего [6] :124 .
Corruptissima re publica plurimae leges — Чем хуже государство, тем больше в нём законов.
Corvus corno oculos non eruit — Ворон ворону глаза не выклюет.

Cr-Cy

Crambe repetita — Подогретая капуста (старая история, та же песенка).
Crassa ignorantia — Совершенное неведение.
Crassa Minerva — Просто, грубовато, упрощённо.
Credo quia absurdum — Верую, ибо абсурдно; Верю, ибо это нелепо [1] :28 .
Credendo vides — Уверовав, увидишь.
Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit — Растёт любовь к деньгам по мере того, как растёт само богатство.
Crescite, nos qui vivimus, multiplicamini — Плодитесь, все живые, и множитеся ( Бытие , 1:22).
Crimen laesae majestatisправ. Преступление, состоящее в оскорблении знатной особы; Серьёзнейшее преступление.
Crimine ab uno disce omnes — По одному суди о других.
Cui bono? — Кому на пользу?, в чьих интересах?, кому нужно?; Кому от этого польза? [1] :28
Cui podest malum? — Кому полезно зло?, в чьих интересах совершено зло?
Cujus regio, ejus lingua — Какая страна, такой и язык.
Cujus regio, ejus religio — Какова власть, такова и вера (Реформация).
Cujusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare — Каждому человеку свойственно заблуждаться, но оставаться при заблуждении никому не следует, кроме безрассудного.
Culpa fictiaправ. Притворная вина.
Culpa in eligendoправ. Вина в выборе.
Culpa in inspiciendoправ. Вина в недосмотре.
Culpa lata — Большая (грубая) ошибка [1] :29 .
Culpa lata dolo camparaturправ. Грубая небрежность приравнивается к умыслу.
Culpa lata dolo proxima estправ. Грубая небрежность очень близка к умыслу.
Culpa levis — Лёгкая вина; Лёгкая (небольшая) ошибка [1] :29 .
Culpa poena par esto — Наказание должно соответствовать вине.
Cum commento — С добавлениями.
Cum Deo — С Богом.
Cum eximia laude — С высшей похвалой, с отличием.
Cum figuris — С рисунками.
Cum grano salis — С крупинкой соли (иронически; Осмотрительно; С преувеличением).
Cum hoc non est propter hocлог. После этого не значит, что из-за этого.
Cum moriar, medium solvar et inter opus — Я хочу, чтобы смерть застигла меня за работой.
Cum notis variorum scriptorum — С примечаниями разных авторов.
Cum principia negante non est disputandum — С отрицающим основы незачем и спорить [1] :29 .
Cum quodam fastidio — Несколько брезгливо.
Cum res unimum occupavere verba ambiunt — Слова приходят, если предмет [рассказа] наполняет душу.
Cum tempore — На четверть часа позже указанного времени (о допустимом времени опоздания профессора на лекцию).
Cum tot sustineas et tanta negotia solus — Когда всё держится тобой и столько дел свершаешь ты один.
Cum vota consultiva — С правом совещательного голоса.
Cuncta supercilio moventis — Колеблющий мир нахмуриванием бровей (о Юпитере ).
Cunctando restituit rem — Промедлением спас положение (дело).
Cupiditas rerum novarum — Сильное желание невиданных вещей.
Cupio omnia, quae vis — Желаю тебе исполнения желаний.
Cura te ipsum — Исцели себя сам.
Curae leves loquuntur, ingentes stupent — Только малая печаль говорит, большая — безмолвна.
Currente calamo — Беглым пером (наспех и непродуманно), небрежно [1] :29 .
Curriculum vitae — Жизнеописание [1] :29 .
Cursus honorum — Путь [к занятию] высшей должности.
Custodia honestaправ. Домашний арест.
Custos morum — Страж нравов; Блюститель нравов [2] :133 .
Cymini sectores — Расщепляющие тминные зёрна (о вдающихся в излишние тонкости).

D

Da-De

Damnant quod non intellegunt — Осуждают, потому что не понимают; Осуждают то, чего не понимают [1] :30 .
Damnatio ad bestias — Предание зверям (вид смертной казни).
Damnatio memoriae — Проклятие памяти.
Damnatus estправ. Достоин осуждения, признан виновным.
Damnosa quid non imminuit dies? — Что не изменит губительное время?
Damnum emergensправ. Очевидный ущерб.
Damoclis gladius — Дамоклов меч.
(Timeo) Danaos et dona ferentes — Боюсь данайцев, даже дары приносящих.
Dat census honores — Почести приносят доходы.
Dat, donat, dedĭcat (DDD) — Даёт, дарит, посвящает.
Dat veniam corvis, vexat censura columbas — Ворон щадят, голубей терзают (что сходит с рук ворам, за то воришек бьют).
Date obolum Belisario — Дай обол Велизарию (помоги гонимому судьбой).
De capsula totae — Целиком из шкатулки (щёгольски одетый, с иголочки).
De facto — Фактически; На деле [2] :136 .
De jure — По праву [2] :137 .
De gustibus non est disputandum — О вкусах не спорят [1] :30 .
De lana caprina rixari — Спорить о пустяках.
De lege ferenda — С точки зрения желательного (необходимого) закона.
De lege lata — С точки зрения действующего закона [1] :30 .
De lingua stulta incommoda multa — Из-за глупых слов бывают большие неприятности[7] :263 .
De mare ad mare — От моря до моря.
De minimis non curat lex — Закон не заботится о мелочах.
De mortuis aut bene, aut nihil — О мёртвых или хорошо, или ничего [2] :140 .
De mortuis et absentibus nihil nisi bene — О мёртвых и отсутствующих ничего, кроме хорошего.
De nihilo nihil — Из ничего ничего [не бывает, не получится]; Из ничего ничего не получится [1] :31 .
De nomine — По формальному основанию.
De novo — Заново, с самого начала.
De omni re scibili et quibusdam aliis — Обо всём, что можно знать, да и ещё кое о чём.
De omnibus dubito — Во всём сомневаюсь.
De possibili et impossibili — О возможном и невозможном.
De principiis non est disputandum — О принципах не спорят.
De profundis — Из глубин; Из бездны [1] :31 .
De quo fabula narratur — [Тот], про кого басня рассказывается.
De rerum natura — О природе вещей.
De se ipso modifice, de aliis honorifice — Себя самого умаляй, других возвеличивай.
De stercore Ennii — Из навоза Энния.
De visu et auditu — Глазами очевидца и слухом собеседника.
Decies repetitia placebit — Десять раз повторённое понравится.
Decipimur specie recti — Мы обольщаемся видимостью хорошего.
Debellare superbos — Подавлять гордыню, непокорных.
Debes ergo potes — Должен, значит можешь.
Deductio ad absurdum — Доказательство от противного.
Definitio fit per genus et differentiam specificamлог. Определение состоит из указания рода и его отличительных признаков.
Dei gratia — Божьей милостью.
Delegatus non potest delegare — Делегированный не может делегировать.
Delicta carnisправ. Членовредительство.
Delicta facti permanentisправ. Преступления, оставляющие после себя следы.
Delicta facti transeuntisправ. Преступления, не оставляющие после себя следов.
Delectabile tempus! — Весёлое время!
Delictum commissionisправ. Преступление действием (поступком).
Delictum communi jurisправ. Преступление, заключающееся в обнародовании фактов, позорящих честь кого-либо.
Delictum omissionisправ. Преступление бездействием.
Delirium furensмед. Буйное помешательство.
Delirium tremensмед. Белая горячка [1] :31 .
Dementia praecoxмед. Детское слабоумие.
Dementia senilisмед. Старческое слабоумие.
Demonstratio ad oculosправ. Очевидное доказательство.
Dente lupus, cornu taurus petit — Волк зубами, бык рогами угрожает (каждый по-своему защищается).
Dente superbo — Пренебрежительным зубом (с пренебрежением).
Dentibus albis — Белыми зубами (характеристика насмешливой, но не ядовитой сатиры).
Deo ignotoбибл. Неведомому богу.
Deos manes placari victimis humanis — Тени умерших требуют умилостивления богов человеческими жертвами.
Desideria carnis — Плотские желания.
Desine sperare qui hic intras — Оставь надежду, всяк сюда входящий.
Desinit in piscem mulier formosa superne — Прекрасная сверху женщина оканчивается рыбьим хвостом (конец не соответствует началу).
Destruam et aedificaboбибл. Разрушу и воздвигну.
Deus conservat omnia — Бог сохраняет всё.
Deus ex machinaБог из машины [1] :32 .
Deus magnus et potens, et terribilis — Бог великий, сильный и страшный.
Deus vult — Этого хочет Бог .

Di-Du

Di meliora — Лучших дней (всего хорошего).
Diagnosis ex juvantibusмед. Диагностика на основании пользы от лечения.
Diagnosis ex observationeмед. Диагностика посредством наблюдения.
Dicendo de cibis dicendum est de moribus — Сказав о пище, скажем и о нравах.
Dicis causa — Ради формы (из любви к форме).
Dicis gratia — Для видимости.
Dictum factum — Сказано — сделано [1] :32 .
Dictum sapienti sat est — Умному сказанного достаточно.
Dies diem docet — День учит день.
Dies interpellat pro homineправ. День напоминает вместо человека (при календарном сроке напоминание не обязательно).
Dies irae — День гнева [1] :33 .
Differentia specificaлог. Видовое отличие (характерная особенность, отличительный признак) [1] :33 .
Difficile est proprie communia dicere — Трудно хорошо выразить общеизвестные вещи ( Гораций ).
Difficile est satyram non scribere — Трудно не писать сатир.
Digitus dei est hic! — Это перст божий! (такова судьба).
Dignus est intrare — Достоин войти.
Dii minorum gentium — Менее важные боги (о второстепенных талантах, деятелях).
Diligentia qualem diligentissimus pater familias abhibetправ. Осмотрительность, равная осмотрительности рачительного хозяина.
Diligentia quam im rebus suisправ. Рачительность как о собственных делах.
Diluvii testis — Свидетель потопа (лицо архаических взглядов).
Dimidium animae meae — Половина моей души.
Dimidium facti, qui соерit, habet — Начало — половина дела.
Dira necessitas — Жестокая необходимость.
Dis manibusque sacrum — Богам и теням умерших приношение.
Disjecta membra — Разрозненные части.
Displicuit nasus tuus — Нос твой не понравился (употр. для характеристики безосновательной придирки).
Diurna manu nocturnaquae — Днём и ночью.
Divide et imperaРазделяй и властвуй [1] :33 .
Divinum opus sedare dolorem — Божественное дело — успокаивать боль.
Dixi — Я сказал [всё] (высказался) [2] :162 .
Dixi et animam levavi — Сказал, и на душе стало легче; Сказал и облегчил тем душу [1] :34 .
Dixi et animam meam salvavi — Сказал и [тем самым] спас свою душу (я предупредил, и совесть моя спокойна).
Do manus — Даю руки (ручаюсь).
Do ut des — Даю, чтобы [ты] дал.
Do ut facias — Даю, чтобы [ты] сделал.
Docendo discimus (discitur) — Обучая, мы учимся; Уча мы сами учимся [1] :34 .
Dolendi modus, timendi non item — Только для печали есть граница, а для страха — никакой.
Dolus malusправ. Злой умысел.
Domi sedet lanam ducit — Сидела дома, пряла шерсть (об образе жизни римской матроны ).
Domina omnium scientiarum — Властительница всего — наука.
Dominium bonitariumправ. Право пользования.
Dominus et deus noster sic fieri jubet — Так повелевает наш господин и бог (о приказе влиятельного или (иронически) слишком много о себе воображающего человека).
Dominus litisправ. Распорядитель судебного процесса.
Don gratuit — Добровольный дар (подать духовенства государственной власти).
Donec eris felix, multos numerabis amicos — Счастлив пока ты будешь, друзей насчитаешь ты много.
Donum didacticumДидактический дар.
Dramatis personae — Действующие лица [1] :34 .
Duae res longe sunt difficillimae — lexicon scribere et grammaticam — Два дела особенно трудны — это писать словарь и грамматику.
Dubia plus torquent mala — Мучительнее всего неизвестность.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt — Желающего [идти] судьба ведёт, не желающего — тащит.
Dulce est desipere in loco — Приятно вовремя (у места) подурачиться.
Dulce et decorum est pro patria mori — Приятно и почётно умереть за родину; Счастлива и благородна смерть за родину [1] :34 .
Dulce laudari a laudato viro — Приятна похвала достойного человека.
Dulcis fumus patriae — Сладок дым отечества.
Dum docemus, discimus — Пока учим, учимся.
Dum spiro spero — Пока дышу, надеюсь [1] :34 .
Dum vivimus vivamus — Пока живётся, будем жить.
Duo quum faciunt idem, non est idem — Когда двое делают то же самое, это уже не то же самое.
Duobus certantibus tertius gaudet — Когда двое дерутся, третий радуется [1] :34 .
Dura lex sed lex — Закон суров, но это закон [1] :35 .

E

E pluribus unum — Из многих — единое; Единственный из многих [1] :36 .
Ea tempestate — В ту пору.
Eadem oberrare chorda — Ошибаться на той же струне (каждый раз на том же самом месте).
Ecce homo — Се человек [1] :35 .
Ecce spectaculum dignum, ad quod respiciat intentus operi suo Deus — Вот зрелище, достойное того, чтобы на него оглянулся Бог, созерцая свое творение ( Сенека , « О провидении (англ.) », II, 9) [8] .
Ede, bibi, lude — Ешь, пей, веселись.
Edictum perpetuum — Вечный наказ.
Edimus ut vivamus, non vivimus ut edamus — Мы едим, чтобы жить, а не живём, чтобы есть.
Edite, bibite, post mortem nulla voluptas — Ешьте, пейте — после смерти нет наслаждений.
Effectrix eloquentiae est audientium approbatio — Внимание слушателей создаёт красноречие.
Ego — Я [1] :35 .
Ego cogito ergo sum — Я мыслю, значит я существую.
Ego sum rex Romanus et supra grammaticos — Я римский император и я выше грамматиков [2] :178 .
Ego ti intus et in cute novi — А тебя и без кожи, и в коже я знаю.
Ego versiculos feci, tulit alter honores — Я сложил стихи, а славу другой пожинает.
Eheu fugaces labuntur anni! — Увы, быстро проходят годы.
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat — Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.
Ejus est nolle qui potest velle — Кто имеет право желать, тот имеет и право отказаться.
Ejusdem farinae — Из той же муки, из одного теста (одного поля ягодки).
Ejusdem generis — Того же рода.
Elegantia juris — Юридическая тонкость.
Elephanti corio circumtentus est — Обтянут кожей слона (о человеке, которого ничем не проймёшь).
Eloquentia canina — Собачье красноречие (об острой и злой манере говорить).
Emere catullum in sacco — Покупать котёнка в мешке.
Emunctae naris homo — Тонкий человек (умная голова).
Ens a se — Сущее, являющееся таковым благодаря самому себе.
Ens causa sui — Быть причиной себя.
Ens cogitans — Существо мыслящее.
Ens rationis — Мыслимая вещь (сущность).
Ens reale — Реальная вещь (истинно сущее).
Ens realissimum — Наиреальнейшая сущность (бог в идеализме ).
Entia metaphysica — Метафизическая сущность.
Epicuri de grege porcus — Поросёнок из стада Эпикура (о человеке, ведущем изнеженную жизнь и ценящем чувственные удовольствия).
Epistola non erubescit — Письмо не краснеет (проще обратиться с помощью письма).
Equo non credite Teucri — Не верьте Коню, Троянцы (употребляется в качестве предостережения).
Equus Troianus — Троянский конь (коварный подарок).
Ergo — Вследствие этого, поэтому, а потому, следовательно [1] :36 , итак.
Ergo bibamus — Итак, выпьем!
Erit sicut cadaver — Будет подобен трупу (неспособен проявлять собственной воли).
Errare humanum est , или Humanum errare est — Человеку свойственно ошибаться [1] :36 .
Errare humanum est sed stultum est in errore perseverare — Человеку свойственно ошибаться, но глупо упорствовать в ошибке.
Eruditio aspera optima est — Суровое воспитание — лучшее.
Est avis in dextra, melior quam quattuor extra — Птица в правой руке, лучше чем четыре вдалеке (лучше синица в руках, чем журавль в небе).
Est deus in nobis — Бог в нас.
Est modus in rebus — Есть мера в вещах (во всём нужно соблюдать меру); Есть мера вещей, всему есть предел [1] :37 .
Est quaedam flere voluptas — В слезах есть что-то от наслаждения.
Esse genus — Будьте любезны.
Esse, vivere, sentire — Существовать, жить, чувствовать.
Et alia — И так далее, и тому подобное.
Et cetera — И так далее, и прочее, и тому подобное [1] :37 .
Et fabula partem veri habet — И сказка не лишена правды.
Et fumus patriae dulcis — И дым отечества [нам] сладок.
Et gaudium et solatium in litteris — И радость, и утешение в науках.
Et hoc genus omne — И всё в этом же роде.
Et in Arcadia ego — И в Аркадии я (выражение непрочности счастья и огорчения при его утрате).
Et multa alia — И многое другое.
Et tu, Brute? — И ты, Брут? [1] :37
Et premitur ratione animus vincique laborat — Разумом дух покорён и старается быть побеждённым.
Et propter vitam vivendi perdere causas — Ради жизни терять то, что является её смыслом.
Et quibusdam aliis — И ещё кое-кому (решительно всем).
Et semel emissum volat irrevocabile verbum — И, однажды выпущенное, улетает слово безвозвратно.
Etiam periere ruinae — Даже самые развалины погибли (полное и бесследное исчезновение чего-либо).
Etiamsi omnes ego non — Даже если все [отрекутся], я — нет.
Eventus docet — Событие учит.
Eventus stultorum magister est — Случай — наставник неразумного (задним умом крепок).
Ex abrupto — Внезапно, без подготовки, без предисловий [1] :37 .
Ex adverso — От противоположного; (доказательство) от противного [1] :37 .
Ex aequo — Равным образом, наравне, поровну.
Ex aequo et bono — По справедливости и по добру (а не по формальному закону) [1] :38 .
Ex auditu — На слух.
Ex cathedra — С кафедры (то есть говорить нравоучительным тоном, авторитетно, непререкаемо) [1] :38 .
Exclusa — Исключено.
Ex mero motu — По собственному почину; По собственному побуждению [1] :39 .
Ex libris — Из книг ( имярек ) [1] :39 .
Ex nihilo nihil fit — Из ничего ничто не происходит; Из ничего ничего не получится [1] :40 .
Ex nunc prout ex tunc — Отныне, а равно и впредь.
Ex officio — По должности, по обязанности [1] :40 .
Ex quo loco? — Откуда?
Ex ungue leonem — По когтям узнают льва.
Exceptio probat regulam in casibus non exceptis — Исключение подтверждает правило в не исключительных ситуациях.
Excitare fluctus in simpulo (см. Буря в стакане ) — Поднимать бурю в ковшике.
Excudent alii spirantia mollius aera — Другие искуснее выкуют живые изваяния из бронзы (каждый должен заниматься своим делом).
Exempli gratia — Например [1] :39 .
Experimenta est optima rerum magistra — Опыт — лучший учитель [1] :40 .
Experimentum crucis — Опыт креста; Проба крестом, решающий опыт [1] :40 .
Extra omnes ! — Все вон!

F

Faber est suae quisque fortunae — Каждый сам кузнец своей судьбы.
Factum est factum — Что сделано, то сделано.
Fac fideli sis fidelis — Будь верен верному [тебе] [6] :213 .
Facta, non verba — Деяния, не слова.
Fallaces sunt rerum species — Не всё то, чем кажется / внешность обманчива.
Fas est et ab hoste doceri — Учиться нужно всегда, даже у врага; Учиться нужно и у врага [1] :42 .
Fatum — Судьба; Рок.
Falax species rerum — Наружность вещей обманчива.
Feci quod potui, faciant meliora potentes — Я сделал всё, что мог, кто может, пусть сделает лучше; Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше [1] :42 .
Fecit — Сделал (надпись на картинах после подписи).
Ferox verbis — Герой на словах.
Ferro et igni ; Igni et ferro — Железом и огнём; Огнём и мечом [2] :224 .
Festina lente — Спеши медленно, не делай наспех, тише едешь — дальше будешь [1] :43 .
Fiat iustitia, et pereat mundus! — Пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие!; Пусть свершится правосудие, хотя бы погиб мир [1] :43 .
Fiat lux! — Да будет свет! [1] :43
Fiat Roma, et ubi illa nunc est? — Был Рим, и где теперь?
Fidei defensor — Защитник веры.
Fidelis et fortis — Верный и смелый [1] :43 .
Finis coronat opus — Конец — делу венец.
Finis sanctificat media — Цель оправдывает средства.
Fortis fortuna adiuvat (форма: Fortes fortuna adiuvat ) — Храбрым судьба помогает.
Forum delicti — Место преступления [1] :45 .
Fortis imaginatio generat casum — Сильное воображение создаёт событие.
Fortuna caeca est — Фортуна слепа; Судьба слепа.
Fuimus Troes, fuit Ilium — Были мы троянцами , был Илион .
Furor Teutonicus — Тевтонская ярость.
Furtum manifestum — Явная кража.
Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora — Не преумножай сущности без необходимости.

G

Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus! — Будем веселиться, пока мы молоды! [1] :45
Genius loci — Гений места [1] :45 .
Gratis — Бескорыстно; Даром; Бесплатно [1] :45 .
Gratias ago — Благодарю; Спасибо.
Gutta cavat lapidem <non vi sed saepe cadendo> — Капля долбит камень <не силой, но частым падением> [2] :244 .

H

Habeas corpus — Должен иметь [с собой] тело; Пусть ты имеешь тело, пусть ты имеешь неприкосновенность [1] :46 .
Habemus Papam — У нас есть Папа .
Hannibal ante portasГаннибал у ворот! (указание на близкую опасность; Аналог враг у ворот) [1] :47 .
Hic bibitur — Здесь пьют (фраза из книги Гаргантюа и Пантагрюэль Франсуа Рабле ).
Heu quam est timendus qui mori tutus putat — Тот страшен, кто за благо почитает смерть.
Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae — Вот место, где смерть радуется, помогая жизни.
Hic et nunc — Здесь и сейчас! [1] :47
Hic portus salutis — Здесь спасительная гавань.
Hic Rhodus, hic salta — Здесь Родос — здесь прыгай.
Hic sunt dracones — Здесь водятся драконы.
Hic sunt leones — Здесь водятся львы.
Hoc fac et vinces — Делай так — и победишь.
Hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas — Так я хочу, так я велю, и пусть доводом будет моя воля; Так хочу, так велю [1] :48 .
Hodie mihi, cras tibi — Сегодня мне, завтра тебе [2] :258 .
Homo homini lupus est — Человек человеку волк [1] :49 .
Homo proponit, sed Deus disponit — Человек предполагает, а Бог располагает [1] :49 .
Homo Sapiens non urinat in ventum — Человек разумный не мочится против ветра.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto — Я человек, ничто человеческое мне не чуждо ( Теренций ) [1] :49 .
Honores mutant mores , sed raro in meliores — Почести меняют нравы, но редко к лучшему [1] :49 .
Honoris causa — Ради почёта, за заслуги [1] :50 .
Horribile dictu — Страшно сказать [1] :50 .
Humanum errare est — Человеку свойственно ошибаться [1] :36 .

I

Ibi semper est victoria, ubi concordia est — Там всегда есть победа, где есть согласие.
Ibi victoria, ubi concordia — Там победа, где согласие.
Ibidem — Там же [1] :50 .
Idem per idem — То же самое через же то же самое [2] :273 .
Id est — То есть [1] :51 .
In bono veritas — Истина в добре.
Iesus Nazarenus, Rex IudaeorumИисус Назарянин, Царь Иудейский.
Igni et ferro — Огнём и железом [1] :51 .
Ignoramus et ignorabimus — Не знаем и не узнаем.
Ignorantia non excusat — Незнание не оправдывает или Ignorantia non est argumentum — незнание не довод.
Ignoratio elenchi — Подмена тезиса.
Ignorantia non est argumentum — Незнание — не довод.
Imago animi vultus est — Лицо — зеркало души [1] :52 .
Imperare sibi maximum imperium est — Власть над собой — высшая власть.
Imperatorem stantem mori oportet — Императору надлежит умереть стоя (Светоний Божественный Веспасиан).
In absentia — В отсутствие.
In angustiis amici apparent — Друзья познаются в беде.
In camera — В кабинете.
In coena domini — За трапезой Господней .
In contumaciam — В ответ на упорство.
In corpore — В полном составе [1] :53 .
Indignus qui inter mala verba — Позорно жить среди сквернословия; Недостойный тот, кто живёт среди сквернословия.
In dubio pro reo — Сомнение толкуется в пользу обвиняемого.
In flagrante delicto — На месте преступления [6] :286 .
In foro scientiae — Перед судом науки.
Ingenium mala saepe movent — Талант нередко вызывается к жизни несчастьями.
In infinitum — До бесконечности.
In hoc signo vinces — Под этим знаменем ты победишь; Сим победиши, этим победиши [1] :54 .
Injuria realis — Оскорбление действием.
Injuria verbalis — Оскорбление словом.
Injuriam faclius fasias guam feras — Легко обидеть, тяжелее вытерпеть.
In memoriam — В память [1] :55 .
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, (amen) — Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа , (аминь).
Innocens credit omni verbo — Невинный верит всякому слову ( Соломон , Притчи , 14).
In partem salari — В награду за труды.
In perpetuum — Навсегда.
In pricipio erat verbum — В начале было слово.
In propria persona — Собственной персоной [1] :56 .
In propia causa nemo jundex — В собственном деле никто не может быть судьёй.
In rerum natura — В природе вещей [1] :57 .
In saecula saeculorum — Во веки веков [2] :301 .
In silico — В кремнии.
In situ — На месте, в наличии, в месте нахождения [1] :57 .
Inter alia — Помимо прочего.
Inter arma silent Musae — Когда говорят пушки, музы молчат; Когда гремит оружие, музы молчат [1] :57 .
Interdum lacriumae pondera vocis habent — Слезам подчас присуща сила слов.
In utero — В утробе; Во чреве (букв. В матке).
In vacuo — В вакууме.
Invia est in medicina via sine lingua latina — Непроходим в медицине путь без латинского языка.
Invia virtuti nulla est via — Для доблести нет непроходимых путей.
In vino veritas — Истина в вине [1] :58 .
Inutile terrae pondus — Бесполезное бремя земли.
Ipsa se velocitas implicat — Поспешность сама себя задерживает.
In vitro — В стекле, то есть, в пробирке.
In vivo — В живом, то есть, (опыт/наблюдение) на живых организмах.
Ipse dixit — Сам сказал [1] :59 .
Ipso facto — В силу самого факта; В силу очевидности, самим фактом, тем самым [1] :59 .
Iura novit curia — Суд знает законы.
Ira furor brevis est — Гнев — кратковременное безумие.
Ira odium generat, concordia nutrit amorem — Гнев рождает ненависть, согласие питает любовь.
Irreparabilium (iprepara rabilium) felix oblivio rerum — Счастлив, кто не умеет сожалеть о невозможном.
Is fecit cui prodest — Сделал тот, кому выгодно.

J

Jamque opus exegi quod nec Jovis ira, nec ignis, nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas — Уже закончил произведение, которое не сможет уничтожить ни гнев, ни огонь, ни меч Юпитера, ни опустошающая старость.
Judex damnatur, cum nocens absolvitur — Судья, оправдывающий преступника, подлежит осуждению; Оправданный виновный — преступен судья.
Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere — Предписания закона сводятся к следующему: честно жить, не обижать других, каждому воздавать по заслугам [2] :320 .
Jus primae noctis — Право первой ночи [1] :60 .
Jus primae occupationis — Право первого захвата.
Jus sanguinis — Право крови.
Jus soli — Право земли.
Jus vitae ac necis — Право распоряжения жизнью и смертью.
Justitia regnorum fundamentum — Правосудие — основа государства.

L

Labor omnia vincit — Труд побеждает всё [1] :61 .
Labor est etiam ipse voluptas — Труд уже сам по себе — наслаждение.
Lassata viris necdum satiata recessit — Ушла, утомлённая мужчинами, но всё ещё не удовлетворённая.
Laborare est orare — Труд есть молитва.
Lectori benevolo salutem , LBS — Привет благосклонному читателю; Старинная формула авторского этикета.
Legum servi sumus ut liberi esse possimus — Мы — рабы законов, чтобы быть свободными.
Letum non omnia finit — Смертью не всё кончается; Смерть ещё не конец [6] :333 .
Legio nomen mihi est — Имя мне Легион.
Levis est labor omnis amanti — Для влюбленного любые трудности легки.
Lex specialis derogat generali — Специальный закон отменяет общий закон [1] :63 .
Lex posterior derogat legi priori — Последующий закон отменяет предыдущий.
Lex superior derogat legi inferiori — Высший по силе закон отменяет закон, низший по силе.
Lex talionis — Закон [равного] возмездия [2] :334 .
Liberum veto — Свободное вето [1] :63 .
Libro ultimo — В книге последней.
Licentia poeticaПоэтическая вольность [1] :64 .
Littera scripta manet — Написанная буква остается (аналог рукописи не горят, что написано пером — не вырубишь топором и т. п.) [1] :64 .
Litterae humaniores — Словесные науки; художественная литература , классика [1] :64 .
Locus regit actum — Место [совершения сделки] определяет [форму совершения] сделки.
Lorem ipsum — (в английской и американской типографике: непереводимый заголовок любого текста, используемого для заполнения макета страницы) [6] :345 .
Longa manus calami — Перо руку удлиняет.
Lege artis — По всем правилам искусства [1] :62 .
Lucri bonus est odor ex re qualibet — Запах прибыли приятен, от чего бы он ни исходил (см. также здесь: Non olet ) [2] :340 .
Lupus in fabilus — Волк в басне; Лёгок на помине [1] :65 .
Lupus non mordet lupum — Волк не кусает волка.
Lupus pilum mutat, non mentem — Волк меняет шерсть, а не натуру.
Lux in tenebris — Свет во тьме; Свет во мгле [1] :65 .
Lux ex tenebris — Свет из тьмы.

M

Magni nominis umbra — Тень великого имени [1] :65 .
Magnum opus — Великая работа или великое делание, используется в значении главный труд жизни; вершина творчества.
Malum discordiae — Яблоко раздора.
Malum se ipsum devorat — Зло пожирает само себя.
Manifestum non eget probatione — Очевидное не нуждается в доказательстве [1] :66 .
Maniae infinitae sunt species — Разновидности безумия бесконечны ( Авиценна ).
Manus manum lavat — Рука руку моет [2] :353 .
Margaritas ante porcos — Бисер перед свиньями.
Matrimonium iustum — Законный брак.
Mea culpa — Моя вина [1] :67 .
Mea virtute me involvo — Доблестью моей облекаюсь. Девиз английского дворянского рода де Кловелли.
Medicus curat, natūra sanat — Врач лечит, природа излечивает [2] :358 .
Medius terminus — Средний термин — умозаключение, состоящее в нахождении взаимного соответствия (несоответствия) двух идей при помощи третьей. См. Термин .
Memento mori — Помни о смерти [1] :68 .
Memento vivere — Помни о жизни.
Memento quia pulvis es — Помни, что ты прах.
Mens sana in corpore sano — В здоровом теле здоровый дух.
Metri causa — По требованию метра ; До́вод изменения слов в строке стиха.
Metus, dolor, mors ac formidines — Страх, боль, смерть и ужас [ источник не указан 416 дней ] .
Misericórdia — infirma — Милосердие — удел слабых.
Modus operandi — Образ действия, модель поведения; Способ действия [1] :69 .
Modus vivendi — Образ жизни, условия существования, временное соглашение [1] :69 .
More majorum — По обычаю предков [1] :69 .
Mortem effugere nemo potest — Смерти никто не избежит.
Multum vinum bibere — non diu vivere — Много пить — недолго жить.
Multi multa; Nemo omnia novit — Многие знают многое, никто не знает всё.
Multa paucis — Многое в немногих словах [2] :380 .
Mutatis mutandibus — С необходимыми изменениями.

N

Nam vitiis nemo sine nascitur — Ведь никто не рождается без недостатков; Никто не рождается без недостатков, и на солнце есть пятна [1] :70 .
Natura abhorret vacuum — Природа не терпит пустоты [1] :71 .
Naturalia non sunt turpia — Естественное не безобразно.
Navigare necesse est, vivere non est necesse — Плыть необходимо, жить нет необходимости.
Naviget, haec summa est — Пусть плывёт, в этом всё.
Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo — И не начинает рассказ о троянской войне с яйца близнецов.
Nec nostri saeculi est — Время не на нашей стороне (из письма Плиния к Траяну , где он советовал не преследовать христиан).
Nec Deus intersit — Пусть Бог не вмешивается.
Nec sutor ultra crepidam — Не суди о том, чего не знаешь.
Nemo debet bis puniri pro uno delicto — Никто не должен быть дважды наказан за одно и то же преступление.
Nemo debet esse judex in propria causa — Никто не должен быть судьей в своем собственном деле.
Nemo me impune lacessit — Никто не оскорбит меня безнаказанно.
Nemo omnia potest scire — Никто не может знать всё.
Nemo solus satis sapit — Один человек не может быть достаточно умным; Никто не бывает один достаточно умён; Ум хорошо — два лучше [1] :72 .
Ne sutor supra crepidam — [Пусть] сапожник судит не выше сапога.
Nihil admirari — Ничему не удивляйся.
Nihil habeo, nihil timeo — Ничего не имею, ничего не боюсь.
Nihil habeo, nihil curo — Ничего не имею, ни о чём не забочусь.
Nihil habenti nihil deest — У кого ничего нет, тому нечего терять; Ничего не имеющему нечего терять [1] :73 .
Nihil verum est licet omnia — Ничто не истинно, всё дозволено.
Nil aliud scit necessitas quam vincere — Необходимость не знает ничего, кроме как побеждать.
Nil inultum remanebit — Ничто не остаётся безнаказанным.
Nil sancti — Ничего святого.
Nil satis nisi optimum — Только лучшее достаточно хорошо.
Nolens volens — Волей-неволей [1] :73 .
Nomen est omen — Имя есть знак.
Nomen Nescio — Имя [автора] неизвестно.
Nomina sunt odiosa — Имена ненавистны (не стоит называть имен) [1] :74 .
Non bis in idem — Не дважды за одно и то же [1] :74 .
Non curatur, qui curat — Не вылечивается тот, кто имеет заботы.
Non est necesse ut omnis qui clamas et inquietas beatos dicenda est qui dat gratias parvum vobis gaudium — Не стоит кричать всем, что вы счастливы — стоит сказать маленькое спасибо тому, кто дарит вам это счастье.
Non moritura — Не умирающий.
Non olet (см. Деньги не пахнут ) — Не пахнет [2] :423 (см. также здесь: Lucri bonus est odor ex re qualibet ).
Non progredi est regredi — Не идти вперёд, значит идти назад [1] :75 .
Non rex est lex, sed lex est rex — Не царь является законом, а закон — царём.
Non scholae, sed vitae discimus — Не для школы, для жизни учимся [1] :76 .
Non tam praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire — Не столь почётно знать латынь, сколь позорно её не знать.
Non vi, sed arte — Не силой, но искусством.
Nosce te ipsum — Познай самого себя ( Сократ ) [1] :76 .
Nota bene — Обрати внимание; Хорошо заметь [1] :76 .
Novus ordo seclorum — Порядок нового века.
Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege , nullum crimen sine poena legali — Нет преступления без наказания, нет наказания без закона, нет преступления без законного наказания.
Nusquam est qui ubique est — Кто везде, тот нигде.

O

Occasio receptus difficiles habet — Удачный случай может не вернуться.
Oderint, dum metuant — Пусть ненавидят, лишь бы боялись [1] :77 .
Odi et amo — Ненавижу и люблю.
Omissa spe qui huc intrasti — Оставь надежду, всяк сюда входящий.
Omnia homini, dum vivit, speranda sunt — Пока человек жив, он на всё должен надеяться.
Omne vivum ex ovo — Всё живое из яйца [1] :78 .
Omnes vulnerant, ultima necat — Каждый [час] ранит, последний убивает.
Omnia mea mecum porto — Всё своё ношу с собой [1] :78 .
Omnia mutantur, nihil interit — Всё меняется, но ничто не исчезает навсегда; Всё меняется, ничто не погибает [1] :79 .
Omnia orta cadunt — Всё рождённое обречено гибели.
Omnia praeclara rara — Всё прекрасное редко [1] :79 .
Omnia vincit amor et nos cedamus amori — Любовь побеждает все, так давайте покоримся любви. ( Вергилий , Эклоги X.69)
Omnis homo mendax — Каждый человек — лжец.
Omnis ars imitatio est naturae — Всякое искусство есть подражание природе. ( Сенека )
Omnium consensu — С общего согласия [1] :79 .
Ora et labora — Молись и трудись.
Orbis terrarum — Круг земной, земной шар [1] :80 — обозначение известных римлянам стран мира (соотв. греческой ойкумене ).
Ordo ab chao — Порядок из хаоса.
O sancta simplicitas — О, святая простота! [1] :80
O tempora, o mores! — О времена, о нравы! ( Цицерон ) [1] :80 .
Otia dant vitia — Праздность рождает пороки [1] :80 .
Otium post negotium — Отдых после работы.

P

Pacta sunt servanda — Договоры должны соблюдаться; Договоры нужно соблюдать [1] :81 .
Panem et circenses — Хлеба и зрелищ ( Ювенал ) [1] :81 .
Pater nosterОтче наш [1] :82 .
Pax optima rerum est — Мир — самая ценная вещь.
Pax mundi - Мир во всём мире.
Pecunia non olet — Деньги не пахнут.
Pecuniae oboediunt omnia — Деньгам всё повинуется.
Per aspera ad astra — Через тернии к звёздам [1] :83 .
Per Iovem — [Именем] Юпитера (во имя Юпитера).
Periculum in mora — Опасность в промедлении [1] :83 .
Perpetuum mobileВечный двигатель [1] :83 .
Per se — Как таковое; Само по себе; По существу [1] :84 ; В чистом виде.
Persona grata — Желательная персона [1] :84 .
Persona non grata — Нежелательная персона [1] :84 .
Persona suspecta — Подозрительная личность.
Personae dramatis — Действующие лица.
Pes sic tendatur ne lodix protereatur — По одёжке протягивай ножки.
Petitio principii — Требование основания, логическая ошибка , заключающаяся в том, что доказательство опирается на основание, само требующее доказательства [1] :84 .
Pictoribus atque poetis — [Дозволено] художникам и поэтам (начало 9-й строки «Искусства поэзии» Горация; то есть: они вольны изображать всё, что хотят и как им вздумается).
Pie Jesu Domine, dona eis requiem — Милосердный Господи Иисусе, даруй ему покой. См. Lacrimosa (реквием) .
Plus ultra — Дальше предела.
Poëma — loquens pictūra — Поэзия — говорящая живопись.
Poëtae nascuntur, oratōres fiunt — Поэтами рождаются, ораторами становятся.
Porta itineri longissima — Труден лишь первый шаг.
Post coitum omne animal triste est — После соития всякая тварь печальна.
Post factum — После факта; После сделанного [1] :85 .
Post hoc ergo propter hoc — После этого — значит по причине этого [1] :85 (см. также: Логическая ошибка ).
Post hoc non est propter hoc — После этого — не значит по причине этого [1] :86 .
Post mortem — После смерти, посмертный [1] :86 .
Post prandium stabis, post cenam ambulabis — После завтрака постоишь, после обеда погуляешь.
Post scriptum — После написанного [1] :86 .
Post tenebras lux — После мрака свет.
Potius sero quam nunquam — Лучше поздно, чем никогда.
Praemonitus praemunitusПредупреждён — значит вооружён .
Primo — Во-первых.
Primum non nocere — мед. Прежде всего не вредить [2] :504 ;Не навреди .
Primus inter pares — Первый среди равных [1] :87 .
Pro forma — Формальный; Для формы; Ради формы, Для виду [1] :88 .
Pro pace — Во славу мира.
Pro patria mori — Умереть за родину[7] :18 .
Pro poena — В наказание.
Pro tempore — Временно [2] :515 .
Probatio minus plena – При недостаточности доказательства; на основании предложения [ источник не указан 396 дней ] .
Probatuum est — Испытано.
Procul negotiis — Вдали от суеты.

Q

Quae medicamenta non sanat, ferrum sanat; Quae ferrum non sanat, ignis sanat. Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet — Что не излечивают лекарства, то лечит железо , что железо не излечивает, то лечит огонь . Что даже огонь не лечит, то следует признать неизлечимым. [1] :90 .
Qualis artifex pereo ! — Какой артист погибает! [1] :90
Quantum satis — Сколько потребуется (достаточное количество) [2] :525 .
Qui nimium probat, nihil probat. — Кто много доказывает, тот ничего не доказывает.
Qui non laborat, non manducet — Кто не трудится, да не ест ( Второе послание к Фессалоникийцам апостола Павла , 3:10).
Qui non proficit deficit. — Кто не двигается вперёд, отстаёт; Кто не идёт вперёд, то идёт назад [1] :91 .
Qui pro quo — Одно вместо другого, путаница, недоразумение [1] :91 .
Qui scribit, bis legit — Кто пишет, тот дважды читает [тот лучше запоминает] [1] :92 .
Qui seminat mala, metet mala — Сеющий зло, зло пожнёт.
Qui sine pecato est? — Кто без греха?
Qui ventum seminat, turbinem metet — Кто сеет ветер, пожнёт бурю.
Quid dubitas, ne faceris — В чём сомневаешься, того не делай.
Quid est veritas?Что есть истина? .
Quid pro quo — Одно вместо другого, то за это (услуга за услугу).
Quid timeas? Caesarem vehis Caesarisque fortunam — Чего ты боишься? Ты везёшь Цезаря и его судьбу.
Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando? — Кто? Что? Где? С чьей помощью? Для чего? Каким образом? Когда?
Quis custodiet ipsos custodes? — Кто устережёт самих сторожей?
Quo tendis? — Куда направляешься?
Quo vadis? — Куда идёшь? [1] :93
Quod deus bene vertat — Да обратит Бог все во благо! [1] .
Quod erat demonstrandum — Что и требовалось доказать [1] :92 .
Quod fert fortuna , fer ! — Все, что судьба тебе приносит, переноси!
Quod gratis asseritur, gratis negatur — Что утверждается без доказательств, может быть отброшено без доказательств.
Quod licet Jovi, non licet bovi — Что дозволено Юпитеру , не дозволено быку [1] :92 .
Quod scripsi, scripsi — Что написал, то написал; Еже писах — писах.
Quot capita, tot sententiae — Сколько голов, столько и мнений [1] :93 .
Quo usque pro Roma ibis? — Как далеко вы зайдёте ради Рима? (современное высказывание, которое является девизом игры Total War: Rome II [9] .

R

Radices litterarum amarae sunt, fructus dulces — Корни наук горьки, плоды сладки.
Rara est [adeo] concordia formae atque pudicitiae — Красота и целомудрие редко встречаются [вместе].
Rebus sic stantibus — Неизменность обстоятельств (юридическая формула, выражающая международно-правовой обычай, в соответствии с которым существенное изменение обстоятельств по сравнению с имевшими место в момент заключения международного договора может служить основанием для прекращения действия такого договора или выхода из него).
Rectusлог. Правильно; Верно.
Reddite quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deoвоздайте кесарю кесарево, а Богу Богово .
Reductio ad absurdumлог. Сведение к абсурду; Приведение к нелепости [1] :94 .
Regula certa datur: bene qui stat, non moveatur — Дано четкое правило: кто хорошо стоит, тому не нужно двигаться.
Repetitio est mater studiorum — Повторение — мать учения.
Requiescat in pace — Да упокоится с миром; Пусть покоится в мире, мир праху твоему [1] :95 .
Requiem aeternam dona eis, Domine — Вечный покой даруй им, Господи.
Res Publica — Общее дело.
Respice finem — Предусматривай конец; Учти конец [1] :96 .
Respondeat superior — Отвечает старший.
Reti ventos venari — Сетью ловить ветер.
Rex regnat, sed non gubernatКороль царствует, но не управляет .
Roma locuta, causa finita — Рим высказался, дело закрыто; Рим высказался, и дело кончено [1] :96 .

S

Salus populi suprema lex — Благо народа — высший закон; Благо народа пусть будет высшим законом [1] :96 .
Sancta sanctorum — Святая святых [1] :97 .
Sapere aude — Решись быть мудрым.
Sapienti sat — Умному достаточно; Для понимающего достаточно [1] :97 .
Scientia potentia est — Знание — сила [1] :98 .
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem — Знание законов состоит не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл.
Secundo — Во-вторых.
Sed alia tempora — Но [теперь] времена иные; Но времена переменились.
Sed semel insanivimus omnes — Однажды мы все бываем безумны.
Sede Vacante — При вакантном троне.
Sedia Gestatoria — Трон носимый.
Sed non quo ad hanc — Но не в применении к данному случаю.
Semper idem — Всегда один и тот же, всегда одно и тоже, всё то же; Всегда то же самое [1] :98 .
Semper in motu — Всегда в движении.
Semper fidelis — Всегда верен [1] :98 .
Senatus bestia, senatores boni viri — Сенат — зверь, сенаторы — добрые мужи ( Цицерон ).
Senatus Populusque Romanus (SPQR) — Сенат и народ Рима.
Sententia absolutoria — Оправдательный приговор.
Sero venientibus ossa — Опоздавшим — кости; Поздно приходящим [достаются] кости.
Serva me, servanto te — Выручи меня, а я выручу тебя.
Servus Servorum Dei — Слуга слуг Божьих .
Si parva licet componere magnis — Коль великое сравнивать с малым ( Вергилий , Георгики , 4, 176); Если позволительно малое сравнивать с большим [1] :101 .
Si vales, bene est; Ego valeo (SVBEEV) — Если ты здоров, хорошо; Я здоров.
Si vis amari, ama! — Хочешь, чтобы тебя любили — люби!
Si vis pacem, para bellum — Хочешь мира, готовься к войне [1] :101 .
Si vis vincere, disce pati — Хочешь побеждать — учись терпению.
Sic! — Так [1] :99 .
Sic itur ad astra — Так идут к звёздам; Таков путь к звёздам [1] :99 .
Sic transit gloria mundi — Так проходит мирская слава [1] :99 .
Sic semper tyrannis — Так всегда [происходит] с тиранами.
Silentium est aurum — Молчание — золото.
Silentium videtur confessio — Молчание равносильно признанию.
Similia similibus curantur — Подобное излечивается подобным; Подобное лечат подобным [1] :100 .
Sine causa — Без причин.
Sine cura — Без заботы [1] :100 .
Sine ira et studiо — Без гнева и пристрастия.
Sit tibi terra levis — Пусть земля тебе будет пухом; Да будет земля тебе легка [1] :101 .
Sitio — Жажду ( Евангелие от Иоанна , 19:28).
Sola Scriptura — Только Писание .
Soli Deo gloria — Одному Богу слава.
Sol lucet omnibus — Солнце светит для всех.
Solum debilis mori debent — Только слабые должны умирать.
Solus cum sola, in loco remoto, non cogitabuntur orare «Pater noster» — О мужчине и женщине, встретившихся в уединенном месте, никто не подумает, что они читают «Отче наш»[7] :42 .
Status quo — Положение, в котором; Существующее положение [1] :102 .
Status quo ante bellum — Положение, существовавшее до войны.
Sub rosa — Под розой (тайно).
Sub specie aeternitatis — С точки зрения вечности.
Sudore et sanguine — Потом и кровью [1] :103 .
Sui generis — Единственный в своём роде; Своего рода, своеобразый [1] :103 .
Suis quaeque temporibus — Всему своё время.
Summa summarum — Сумма сумм (окончательный итог) [1] :103 .
Supra nos Fortuna negotia curat — Минуя нас Судьба вершит дела.
Supremum vale — Последнее прости.
Sursum corda — Вознесём [свои] сердца.
Suum cuique — Каждому своё [1] :104 .

T

Tabula rasa — Очищенная табличка, чистый лист, чистая дощечка [1] :104 (о человеке, мало сведущем в какой-л. области).
Tacito consensu — С молчаливого согласия [1] :105 .
Tale quale — Таков, каков есть.
Te amo est verum — Люблю тебя — это истина.
Tempora mutantur et noc mutamur in illis — Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними [2] :645 .
Tempus edax rerum — Время всё разрушает [всепожирающее время].
Tempus fugit — Время бежит.
Tempora labuntur, tacitisque senescimus annis — Время летит, и мы незаметно стареем.
Tertium non datur — Третьего не дано [1] :106 .
Terra incognita — Неизведанная земля; Неизвестная земля, незнакомая область [1] :106 .
Terra nullius — Ничья земля.
Testis unus — testis nullus — Один свидетель — не свидетель [1] :106 .
Timeo Danaos et dona ferentes — Боюсь данайцев и дары приносящих [1] :106 .
Toties quoties — Сколько бы раз это ни повторялось.
Totum revolutum — Полный сумбур.
Totus floreo — Всё цветёт.
Trahit sua quemque voluptas — Всякого влечёт своя страсть.
Tres faciunt collegium — Трое составляют коллегию [1] :107 .
Tres muliers faciunt nundias — Трое женщин создают базар (три бабы — базар, а семь — ярмарка; Бабу не переговоришь).

U

Ubi bene, ibi patria — Где хорошо, там родина; Где хорошо, там и отечество [1] :107 .
Ubi concordia, ibi victoria — Где согласие, там победа [1] :107 .
Ubi culpa est ibi poena subbesse debet — Где есть вина, там должна быть и кара.
Ubi nil vales, ibi nil velis — Там, где ты ничего не можешь, там ты не должен ничего хотеть.
Ubi mel, ibi apes — Где мед, там пчелы.
Ubi mel, ibi fel — Где мёд, там и желчь.
Ubi pus, ibi incisio — Где гной, там разрез.
Ultima ratio — Последний решительный довод [1] :108 .
Ultra posse nemo obligatur — Никого нельзя обязать сверх его возможностей.
Una voce — Единогласно [1] :108 .
Unde venis? — Откуда идёшь?
Unum et idem — Одно и то же [1] :108 .
Unus pro omnibus, omnes pro uno — Один за всех, все за одного.
Urbi et OrbiГороду и миру, всем, всем, всем, ко всеобщему сведению [1] :108 .
Usus est optimus magister — Опыт — лучший учитель.
Utile dulce miscere — Сочетать приятное с полезным, соединять приятное с полезным; Мешать приятное с полезным [1] :109 ( Гораций , « Искусство поэзии », 343).
Ut tensio sic vis — Каково удлинение, такова и сила.
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas — Пусть недостает сил, следует все-таки похвалить за добрую волю; Пусть не хватает сил, всё же желание действовать заслуживает похвалы ( Овидий ) [1] :109 .
Uti, non abuti — Употреблять, но не злоупотреблять.

V

Vale — Прощай.
Vade retro, Satana — Изыди, сатана.
Vae victis — Горе побеждённым ( Бренн ) [1] :110 .
Vanitas vanitatum et omnia vanitas — Суета сует и всё — суета [2] :680 .
Varietas delectat — Разнообразие приятно [1] :110 .
Veni, vidi, vici — Пришёл, увидел, победил.
Verba magistri — Слова учителя [2] :686 .
Verba volant, scripta manent — Слова улетают, написанное остаётся [1] :110 .
Verbatim — Дословно.
Verte — Переверни; Смотри на обороте [6] :666 .
Verum est quod pro salute fit mendacium — Ложь во спасение правде равносильна.
Veto — Запрещаю [1] :111 .
Versus — Против; В сравнении; По отношению [6] :666 .
Via est vita — Доро́га — это жизнь.
Viam supervadet vadens — Дорогу осилит идущий.
Vice versa — Наоборот; В обратном порядке [2] :692 .
Vide licet (Vide licet) — букв. Можно видеть; А именно; То есть [6] :671 .
Videre majus quiddam — Стремясь к чему-то большему.
Vince in bono malum — Победи зло добром.
Vinum — memoriae mors — Вино — смерть для памяти.
Vinum verba ministrat — Вино развязывает язык.
Viribus unitis — Объединёнными усилиями; Общими силами [2] :698 .
Vis unita fortior — Объединённые силы мощнее.
Vita brevis ars longa — Жизнь коротка — искусство долговечно [1] :113 .
Vita sine libertate, nihil — Жизнь без свободы — ничто [1] :113 .
Vita sine litteris mors est — Жизнь без науки — смерть.
Vitae sal — amicitia — Дружба — соль жизни.
Vivenda — Достопримечательности.
Vivere est cogitare — Жить — значит мыслить.
Vi veri universum (veniversum) vivus vici — [Силой] истины я, живущий, покорил вселенную.
Volens nolens — Волей-неволей [1] :114 .
Volo ergo sum — Желаю, следовательно существую.
Volo, non valeo — Хочу, но не могу [1] :114 .
Votum separatum — Мнение (голос) меньшинства.
Vox populi vox Dei — Глас народа — глас Божий [1] :114 .

См. также

Примечания

 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 Купреянова, Умнова, 1975 .
 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Бабичев, Боровский, 1999 .
 3. 1 2 Цыбульник, 2003 .
 4. Актум-ут-супра // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Сомов, 1992 .
 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Душенко, Багриновский, 2017 .
 7. 1 2 3 Казаченок, Громыко, 1987 .
 8. Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых слов и выражений. — М.: Русский Язык. Н. Т. Бабичев, Я. М. Боровской. 1982.
 9. Total War: Rome 2 Opening Cinematic )

Литература

 • Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Русский язык , 1999. — 784 с.
 • Душенко К.В., Багриновский Г. Ю. Большой словарь латинских цитат и выражений / Под науч. ред. Д. О. Торшилова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Азбука-Аттикус , 2017. — 912 с.
 • Казаченок Т. Г., Громыко И. Н. Античные афоризмы. Тематический сборник. — Мн. : Вышэйшая школа, 1987. — 318 с. — 50 000 экз.
 • Крылатые латинские выражения / Авт.-сост. Ю. С. Цыбульник. — М. : АСТ , 2003. — 830 с.
 • Краткий словарь латинских слов, сокращений и выражений / Сост. В. Н. Купреянова, Н. М. Умнова. АН СССР. Сиб. отд-ние. Кафедра ин. яз. — 3-е изд., стер. — Новосибирск: Наука, 1975. — 114 с.
 • Сомов В. П. По-латыни между прочим. Словарь латинских выражений. — М. : Гитис, 1992. — 230 с.