Суверенитет

Од Википедија, бесплатната енциклопедија
Одете во навигација Одете на пребарување

Суверенитет (преку него. Souveränität од француски. Souveraineté [1] - врховна моќ , превласт, доминација [2] ) - независност на државата во надворешните работи и надмоќ на државната власт во внатрешните работи [3] .

За означување на овој концепт се користи и терминот државен суверенитет [4] за да се разликува од концептите на национален и народен суверенитет [5] . Во модерната политичка наука се смета и суверенитетот на поединецот или граѓанинот [6] .

На пример, во XVI век. Ј. Боден го идентификуваше суверенитетот со збир на права кои произлегуваат од него и им припишува: закон на законодавството; законот за војна и мир; право на именување високи функционери; правото на врховна јурисдикција; право на лојалност и послушност; право на помилување; право на ковање монети; даночниот закон.

Теории за суверенитет

Бидејќи суверенитетот на државата е комплексен и повеќестепен концепт, постојат многу теории кои се карактеризираат со различни пристапи кон неговото разбирање. Пред сè, теориите за суверенитет се засноваат или на емпириски или на теоретски, нормативен пристап. Во првиот случај, проучувањето на суверенитетот како дадено се врши во рамките на субјектите на државата, самите држави итн. (во зависност од нивото на анализа), односно анализа на конкретни постоечки политички модели. зазема место. Во рамките на нормативниот пристап се разгледува и прашањето за неопходната форма на пројавување на суверенитетот, а се бара и најсоодветен државен орган што би станал диригент на суверенитетот.

Покрај тоа, многу теории се согласуваат за поделба на суверенитетот на различни нивоа: внатредржавно, односно суверенитет на одделни субјекти и региони, државен (суверенитет на централната власт, независност на нејзините одлуки) и меѓудржавно, односно независност од влијанието на други држави.

На државно ниво, суверенитетот се сфаќа на различни начини од таквите емпириски теории како уставната и теоријата на политичката моќ. Во рамките на првото, се предлага да се издвои носителот на суверенитетот и самото негово дефинирање, врз основа на текстот на основниот закон на државата, односно најчесто уставот. Во демократските држави улогата на носител на суверенитетот се пренесува на народот. Но, ваквиот пристап ја открива својата маана во тоа што текстот на уставот не секогаш соодветствува со фактичката состојба во земјата, па затоа теоријата на суверенитет заснована на политичката моќ влегува во полемика со неа, во чии рамки носителите на суверенитетот се структури кои директно влијаат на донесувањето на одредени или други одлуки се релативно слободни да водат политики во свои интереси.

Во рамките на еден теоретски или нормативен пристап, тоа не е констатација на фактот дека припаѓа суверенитетот, туку развој на концепти за неговата соодветна локација. Така, во ерата на просветителството, многу политички филозофи бараа идеален модел. За Жан Боден, токму монархот требаше да биде носител на суверенитетот на државно ниво како субјект на кој Бог му ја префрли власта. Меѓутоа, нејзиниот суверенитет не треба да биде апсолутен: тој е ограничен, од една страна, со природниот и божествениот закон , а од друга, со нормите на луѓето што му се подложени и нивните неотуѓиви права. Така, Боден стана еден од основачите на теоријата за „мешан“ суверенитет. [7]

Државен суверенитет

Концепт

„Се колнам, додека ги извршувам овластувањата на претседателот на Руската Федерација, да ги почитувам и штитам правата и слободите на човекот и граѓанинот, да го почитувам и бранам Уставот на Руската Федерација, да ги бранам суверенитетот и независноста на ... државата ..."

Државниот суверенитет е неотуѓив правен квалитет на независна држава, симболизирајќи ја нејзината политичка и правна независност, врвна одговорност и вредност како примарен субјект на меѓународното право, неопходна за ексклузивна надмоќ на државната власт и претпоставува непокорност кон моќта на друга држава, која произлегува или исчезнување поради доброволна промена на статусот на независна држава како интегрален општествен организам, условен од правната еднаквост на независните држави и во основата на современото меѓународно право [8] .

Почитувањето на суверенитетот е основен принцип на современото меѓународно право и меѓународните односи. Тоа е вградено во Повелбата на ОН и други меѓународни акти.

Историја

Концептот на државен суверенитет е воведен од француски политичар и научник во 16 век. Жан Боден и првично ја задржа врската со европскиот феудално-феуд, означувајќи ја, пред сè, неограничената моќ на врховниот господар, наспроти моќта навазалните владетели. Според дефиницијата на Боден, суверенитетот е неограничена и неопределена врховна моќ на монархот во државата, која му припаѓа врз основа на неговото природно право [9] . Меѓутоа, во тоа време канонското право што ги регулираше меѓудржавните односи во Западна Европа ја призна врховната моќ само на папата . И само во 1648 година, во документите на Вестфалскиот мир , беше направен првиот чекор кон признавање на секуларните суверени права за сите европски држави (вклучувајќи ги и вазалите на Светото Римско Царство ) [10] , со што се постави основата за модерен систем во кој се претпоставува дека суверенитетот е неопходен атрибут на секоја држава. Вестфалскиот мировен договор го призна територијалниот суверенитет над државните ентитети. Суверенитетот не е целосен: владетелот сè уште се сметаше за вазал на императорот, тој не можеше да склучува договори со странски држави против императорот. Владетелот бил должен да учествува во управните тела на империјата (Рајхстаг, окружни собранија), да учествува во трошоците за одржување на империјалната војска и царските институции, да обезбеди извршување на одлуките на империјалот на територијата на неговото кнежевство. Рајхстагот, судот и другите царски тела. Независноста беше доделена во областа на внатрешните работи, царинското и даночното законодавство и во организацијата на вооружените сили.

Национален суверенитет

Во современото меѓународно право, покрај државниот суверенитет, формиран е и концептот на национален суверенитет, сфатен како право на секој народ на самоопределување [11] . Содржината на националниот суверенитет е суверенитетот на нацијата и нејзината политичка слобода да ја избере својата државно-правна организација и обликот на односите со другите народи. Суверенитетот на нацијата е обезбеден со социо-економската и политичката структура на општеството, односно првично не е својствен за ниту еден народ. Во својата основа, националниот суверенитет е демократски принцип, чиешто спроведување зависи од свесноста на нацијата за нејзините витални интереси, објективно кои произлегуваат од условите на нејзиното постоење и развој [12] .
Но, принципот на национален суверенитет не ја апсолутизира нацијата, туку само додава нов квалитет на државниот суверенитет. Правото на државен суверенитет во одредена историска фаза станува право на нацијата, кое нацијата може да го оствари и во форма на создавање своја држава, и со приклучување кон поголем државен субјект [13] .

Народен суверенитет

Доктрината за народен суверенитет е развиена во 18 век. од францускиот мислител Русо , кој го нарекол суверенот ништо повеќе од колективно суштество формирано од поединци кои колективно го добиле името на народот [14] .
Суштината на народниот суверенитет лежи во надмоќта на народот во државата. Во исто време, народот се смета за единствен легитимен и легитимен носител на врховната власт [15] или како извор на државниот суверенитет [16] . Народниот суверенитет е антагонист на суверенитетот на монархот , во кој монархот не се гледа како член на народот, туку како индивидуална личност - носител на суверена (апсолутистичка, автократска) државна власт. Концептите на народен суверенитет и државен суверенитет се исто така различни, но не се спротивставени еден на друг, бидејќи во првиот случај се открива прашањето за врховната власт во државата, а во вториот - прашањето за превласта на моќта на самата држава [17] .
Во моментов, доктрината за народен суверенитет е призната од светската заедница , што се рефлектира, особено, во чл. 21 од Универзалната декларација за човекови права , според која волјата на народот треба да биде основа на моќта на власта и да го најде својот израз на периодични и нефалсификувани избори со универзално и еднакво право на глас и слободно право на глас . Исто така, доктрината за народен суверенитет го најде својот израз во правото на народите на неотуѓив суверенитет над нивното природно богатство [18] и во други форми.

Суверенитет и модерната политика

Во модерната политичка наука, концептот на „суверенитет“ е поврзан со концептот на „ независност “ само до еден или друг степен. Терминот „суверенитет“ подразбира одредени ограничувања на независноста. Меѓународната заедница има развиено цивилизирани принципи на односите меѓу државите, до кои тие мора да се придржуваат. Општо е прифатено дека состојбата на работите во однос на човековите права и слободи во одредена држава може да биде предмет на меѓународна заштита [19] . Во сојузна држава, субјектите на федерацијата можат да имаат ограничен суверенитет (суверенитет во одредена област), кој заедно со суверенитетот на федералната власт (исто така е ограничен), формира целосен суверенитет. Ограничувањето на суверенитетот на сојузната влада и моќта на субјектот на федерацијата настанува поради разграничувањето на сферите во кои релевантните органи имаат ексклузивни овластувања за одлучување [20] . Значи, во уставите на субјектите на федерацијата, на пример, Татарстан, се посочува дека Татарстан е државен ентитет, има суверенитет, кој се состои во поседување на целата државна власт надвор од границите на овластувањата на федералниот влада [21] .

Синонимот за независност е полн, не ограничен, суверенитет.

Суверенитет во современиот свет

На крајот на XX и почетокот на XXI век. се појавија нови аспекти на полето на суверенитетот, особено во контекст на дискусијата за проблемите на глобализацијата и новиот светски поредок. Темата за промени, „ерозија“, „исчезнување“ на суверенитетот почна се поактивно да се дискутира. Во последно време се повеќе се зборува за зајакнување на меѓусебните врски и меѓузависност меѓу државите, што води, од една страна, до зајакнување на улогата на наднационалните тела, на кои државите делумно ги делегираат своите суверени права (на пример, Европската Унија ), од друга страна, на признавањето на голем број проблеми (на пример, човековите права ) кои ја надминуваат ексклузивната јурисдикција на поединечни држави и се предмет на меѓународна регулатива (принципот „повреда на човековите права не се внатрешно прашање“ [ извор не е наведен 114 дена ] ). Во политичките науки, до одреден степен, се сфаќа дека „сеопфатно преиспитување и преиспитување на концептот на „суверенитет“ е неопходно и во врска со појавата на светската политичка заедница, и во врска со разјаснувањето на границите на приватниот суверенитет, принципите на нивната комбинација едни со други и изградбата на нивната хиерархија“ [22] . Глобализацијата во целина придонесува за промена и намалување на суверените овластувања на државите , а во исто време процесот е двостран: од една страна се зголемуваат факторите кои објективно го намалуваат суверенитетот на земјите, а од друга, повеќето држави доброволно и намерно го ограничуваат [23] .

Право на меѓународна интервенција

Во 2000 година, под покровителство на Обединетите нации , беше формирана „ Меѓународната комисија за интервенција и државен суверенитет [en] “. Во својот извештај [24], комисијата истакнува дека суверенитетот не само што им дава право на државите да ги „контролираат“ своите внатрешни работи, туку и наметнува директна одговорност за заштита на луѓето кои живеат во границите на овие држави. Извештајот, исто така, тврди дека ако државата не е во состојба да ги заштити луѓето - без разлика дали поради недостаток на можности или недостаток на волја - одговорноста се префрла на пошироката меѓународна заедница. [25] Позицијата на комисијата се одрази во новата норма на меѓународното право наречена „ Должност за заштита[26] .

Намалување на суверенитетот во глобализацијата

Во пракса, суверенитетот е силно ограничен од различни фактори, кој од државите и од нациите. Во моментов, идејата за целосна слобода на дејствување на државите дури и теоретски изгледа погрешна. И сето тоа затоа што обемот на внатрешниот суверенитет беше законски стеснет поради меѓународните договори, како и во однос на прашањата за човековите права, но всушност во врска со преовладувачките традиции.

Во моментов, суверенитетот стана многу помал отколку што беше порано. Тоа е затоа што многу држави веруваат дека во некои моменти ограничувањата од некоја страна стануваат корисни, а многу земји, поради овие ограничувања, веруваат дека можат да добијат некои вистински предности. Колку повеќе земји намерно го ограничуваат својот суверенитет, толку поинфериорни се државите кои не прават такви ограничувања [27] . Истражувачите зборуваат дури и за губење на концептот на „државен суверенитет“ од неговото значење во современиот свет: државниот суверенитет се подразбира само како право на слободно отцепување од друга држава или сојуз на држави [28] .

исто така види

Белешки (уреди)

 1. Државен суверенитет // Голема советска енциклопедија / гл. уредник А.М.Прохоров. - 3-то издание. - М .: Издавачка куќа „Советска енциклопедија“, 1976. - Т. 25. - стр. 26.
 2. souveraineté // Сеопфатен француско-руски речник ABBYY Lingvo / Главен уредник M. N. Sizykh. - М .: ABI Press, 2010 .-- ISBN 978-5-391-00028-0 .
 3. Руски енциклопедиски речник / Главен уредник А.М. Прохоров. - М.,: Научна издавачка куќа „Голема руска енциклопедија“, 2000. - S. 1517. - ISBN 5-85270-324-9 книга 2.
 4. Државен суверенитет архивиран на 22 септември 2015 година во Wayback Machine . // Ivanets G. I., Kalinsky I. V., Chervonyuk V. I. Уставно право на Русија: енциклопедиски речник / Ед. V. I. Червоњук. - М .: Јурид. лит., 2002 .-- 432 стр.
 5. Ушаков Н.А. Суверенитет и неговата имплементација во домашното и меѓународното право // Московски весник за меѓународно право. - 1994. - бр.2 . - S. 3-4 .
 6. Политички науки: Енциклопедиски речник / Под вкупно. ед. Ју.И. Аверјанова. - М.,: Издавачка куќа на Москва. комерцијални Универзитет, 1993. - S. 369.
 7. Г. И. Мусихин. Классификация теорий суверенитета как попытка преодоления «концептуального эгоизма» .
 8. Моисеев А. А. Суверенитет государства в международном праве. — М., «Восток-Запад», 2009. С.68, 383 с.
 9. Bodin, Jean. Book 1 // Six Books of the Commonwealth = Les six livres de la République / Abridged and translated by MJ Tooley. — Oxford: Basil Blackwell Oxford, 1955.
 10. Вестфальский мир: межкафедральный «круглый стол» в МГИМО (У) МИД России 27 февраля 2008 года // Вестник МГИМО-Университета : Журнал. — 2008. — № 1 . — С. 79 . (недоступная ссылка)
 11. Ушаков Н. А. Суверенитет в современном международном праве. — М. : Изд. ИМО, 1963. — С. 192.
 12. Шевцов В. С. Национальный суверенитет (проблемы теории и методологии). — М.,: Юрид. лит., 1978. — С. 3—4, 18-19.
 13. Ушаков Н. А. Суверенитет в современном международном праве. — М. : Изд. ИМО, 1963. — С. 35—37.
 14. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права = Du contrat social ou Principes du droit politique // Об общественном договоре. Трактаты / Перевод с франц. А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева-Попова. — М.,: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. Книга 1, глава VI и далее. — ISBN 5-87533-113-5 .
 15. Левин И.Д. Суверенитет. — Спб.,: Юридический центр Пресс, 2003. — С. 18. — ISBN 5-94201-195-8 .
 16. Черниченко С.В. Государство как личность, субъект международного права и носитель суверенитета // Российский ежегодник международного права. — Спб.,: Издательский дом СПбГУ, 1995. — С. 23—24.
 17. Еллинек Г. Общее учение о государстве = Allgemeine Staatslehre / Перевод под ред. В. М. Гессена и Л. В. Шалланда. — Спб.,: Юридический центр Пресс, 2004. — С. 442—443. — ISBN 5-94201-310-1 .
 18. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1803 (XVII) от 14 декабря 1962 г (недоступная ссылка) . Terra Legis. Дата обращения: 29 августа 2010. Архивировано 21 ноября 2008 года.
 19. Mendelson, 2005, p. 61
 20. Суверенитет в федеративном государстве
 21. Конституция Республики Татарстан (недоступная ссылка) . Дата обращения: 17 мая 2010. Архивировано 29 ноября 2010 года.
 22. Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993: Изд-во Моск. Коммерч. ун-та
 23. Гринин Л. Е. Глобализация и национальный суверенитет. История и современность. № 1-2005. С. 6-31.
 24. Текст доклада на русском (недоступная ссылка) . Дата обращения: 1 февраля 2012. Архивировано 20 декабря 2013 года.
 25. «Уроки Руанды» (Публикация ООН)
 26. «Syria and the UN: Libya bitten, Syria shy» (The Economist) Jan 31st 2012
 27. Гринин Л. Е. Глобализация и национальный суверенитет. История и современность. № 1-2005. С. 6-31.
 28. Морозова, А. С. Конституционно-правовой анализ реализации принципов суверенитета в Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. — 2012.

Ссылки